НАЧЕЛНИК
Горан Вујичић

Адреса:
Телефон:
Факс:
E-mail: 
Wеб: 

БИОГРАФИЈА

Рођен 15.04.1962. године у Фочи. Основну школу завршио у Трнову, а Другу гимназију у Сарајеву и добитник је значке “Огњен Прица”.Потом завршава Вишу економско-комерцијалну школу у Сарајеву.Од 1986.године ради у ТП „Будућност“ Трново на пословима комерцијалисте, а затим и шефа радне јединице која је била у саставу ТП „Маркети“ Сарајево. Од 1992. до 1996. године, био је припадник ВРС, а по завршетку ратних сукоба почиње радити као директор ЈП „Хотели“ Трново до његове приватизације 2000. године, а од тада па до 2004.године обављао је низ послова, био шеф рачуноводства у тадашњем предузећу БМ “Петрол”.Од 2004.године до локалних избора 2008. године, обављао је функцију замјеника начелника општине Трново, а од 2008-2012.године постаје начелник општине.Период од 2012. до 2015.године проводи у ЈП „Завод за уџбенике и наставна средства“ И.Сарајево, а од 2015. до 2016.године ради на пословима извршног директора за финансије у ЈПШ “ Шуме Републике Српске” а.д.Соколац. Звање дипломираног менаџера стекао је  2012.године у Београду. Ожењен је и отац једног дјетета.

НАДЛЕЖНОСТИ

  • предлаже Статут општине
  • предлаже одлуке и друга општа акта Скупштини
  • израђује нацрте и подноси Скупштини на усвајање годишњи буџет, годишњи биланс стања, економски план, развојни план, инвестициони програм, просторни и урбанистички план и остале планске и регулаторне документе који се односе на кориштење и управљање земљиштем, укључујући и кориштење јавног земљишта
  • обавјештава Скупштину о свим питањима из надлежности општине, њених права и обавеза
  • проводи локалну политику у складу са одлукама Скупштине, извршава локални буџет и обезбјеђује примјену одлука и других аката Скупштине
  • извршава законе и друге прописе Републике и града чије је извршење повјерено општини
  • доноси одлуку о оснивању општинске управе
  • доноси Правилник о организацији и систематизацији радних мјеста општинске управе
  • закључује уговоре у име јединице локалне самоуправе, у складу са актима скупштине
  • доноси одлуке о располагању новчаним средствима на начин утврђен статутом и друга послове утврђене законом и статутом.