РЕБАЛАНС БУЏЕТА ГРАДА ЗА 2020. ГОДИНУ

173

РЕБАЛАНС БУЏЕТА ГРАДА ЗА 2020. ГОДИНУ можете погледати у наставку:

БУЏЕТ-ОПШТИ ДИО

БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

ФИНАНСИРАЊЕ

РАСПОРЕД СРЕДСТАВА ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ