НАЧЕЛНИК
Драгомир Гаговић

Адреса:
Телефон:
Факс:
E-mail: 
Wеб: 

БИОГРАФИЈА

НАДЛЕЖНОСТИ

  • предлаже Статут општине
  • предлаже одлуке и друга општа акта Скупштини
  • израђује нацрте и подноси Скупштини на усвајање годишњи буџет, годишњи биланс стања, економски план, развојни план, инвестициони програм, просторни и урбанистички план и остале планске и регулаторне документе који се односе на кориштење и управљање земљиштем, укључујући и кориштење јавног земљишта
  • обавјештава Скупштину о свим питањима из надлежности општине, њених права и обавеза
  • проводи локалну политику у складу са одлукама Скупштине, извршава локални буџет и обезбјеђује примјену одлука и других аката Скупштине
  • извршава законе и друге прописе Републике и града чије је извршење повјерено општини
  • доноси одлуку о оснивању општинске управе
  • доноси Правилник о организацији и систематизацији радних мјеста општинске управе
  • закључује уговоре у име јединице локалне самоуправе, у складу са актима скупштине
  • доноси одлуке о располагању новчаним средствима на начин утврђен статутом и друга послове утврђене законом и статутом.