НАЦРТ БУЏЕТА ГРАДА ИСТОЧНО САРАЈЕВО ЗА 2023. ГОДИНУ

393

НАЦРТ БУЏЕТА ГРАДА ИСТОЧНО САРАЈЕВО ЗА 2023. ГОДИНУ:

БУЏЕТ ОПШТИ ДИО

БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ

БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

ФИНАНСИРАЊЕ

РАСХОДИ ПО ПЈТ