Одјељење за општу управу

Начелник Одјељења за општу управу – Никола Вујичић.

e-mail: opstauprava@gradistocnosarajevo.net

Начелник Одјељења за општу управу: организује рад одјељења и њим непосредно руководи, обезбјеђује законитост, благовременост и економичност извршавања послова и радних задатака одјељења, предлаже прописе и друге акте из надлежности одјељења за које је овлаштен, предлаже предузимање и предузима мјере за рјешавање питања из дјелокруга рада одјељења, обезбјеђује сарадњу одјељења са другим одјељењима и органима, стара се о извршењу одлука и закључака Скупштине и градоначелника из своје надлежности, подноси извјештаје о раду градоначелнику,  обавља и друге послове по налогу градоначелника, за свој рад одговара градоначелнику.