Одјељење за финансије

Начелник одјељења за финансије – Марина Мичић.

Тел. 057/342-525, факс 057/342-731

e-mail: finansije@gradistocnosarajevo.net

Начелник Одјељења за финансије: организује и руководи радом одјељења и одговоран је за законитост и извршење послова одјељења, усклађује рад одјељења са другим одјељењима у Градској управи, са надлежним државним органима, организацијама и институцијама у оквиру овлашћења, израђује планове, програме рада и извјештаје о раду одјељења, одговоран је за припрему и обраду материјала који се предлаже Скупштини Града, одговара за извршење одлука и закључака Скупштине Града које се односе на Одјељење за финансије, учествује у изради нацрта/приједлога буџетских докумената, прати и контролише прикупљање прихода буџета Града и намјенско коришћење буџетских средстава код свих буџетских корисника, одговара за законитост рада одјељења, прикупљање и намјенско трошење буџетских средстава из надлежности одјељења, издаје рјешења, налоге и упутства за извршење послова из дјелокруга одјељења, обавља и друге послове по налогу градоначелника, одговоран је за законито и благовремено извршење повјерених послова, за свој рад одговара градоначелнику Града.