Одјељење за привреду и друштвене дјелатности

Начелник Одјељења за привреду и друштвене дјелатности –  Љиљана Лиздек.

Koнтакт телефони Одјељења: 057/340-202 и 057/342-866. факс: 057/342-731

E-mail: privreda@gradistocnosarajevo.net

Начелник Одјељења за привреду и друштвене дјелатности:  организује и руководи процесом рада у одјељењу и одговоран је за извршење послова одјељења, усклађује рад одјељења са другим организационим јединицама Градске управе, усклађује рад одјељења са надлежним државним органима, организацијама и институцијама, у оквиру овлаштења, израђује планове, програме рада и извјештаје одјељења, контролише рад шефова одсјека и радника у одјељењу, одговоран је за законитост рада одјељења и за намјенско трошење буџетских средстава из надлежности одјељења, одговоран је за припрему и обраду материјала који се предлаже Скупштини Града, одговоран је за извршење одлука и закључака  Скупштине Града, које се односе на одјељење, одговоран је за благовремено извјештавање Скупштине Града и градоначелника из дјелокруга рада одјељења, прати стање управних предмета и аката пословања у одјељењу и предузима мјере за њихово рјешавање у законском року, учествује у изрди општих и појединачних аката, по налогу градоначелника, предлаже градоначелнику распоред радника у одјељењу, предлаже упућивање радника одјељења на стручно усавршавање (семинари, стр. предавања и др), одржава комуникацију са јавношћу у координацији са надлежним одсјеком, у складу са овлаштењима, даје годишњу оцјену рада запослених у одјељењу у складу са правилником, одговоран је за израду нових и допуну постојећих интерних контролних поступака и процедура, обавља и друге послове по налогу градоначелника, за свој рад одговоран је градоначелнику.