Одјељење за инспекцијске послове

Начелник Одјељења за инспекцијске пословe – Ратко Ђуровић.

Контакт телефони:

057/342-596

057/340-202

057/340-866

Маил: inspekcija@gradistocnosarajevo.net

Начелник Одјељења за инспекцијске послове: организује и руководи радом одјељења на основу усвојених планова, обезбјеђује законитост, благовременост и економичност извршавања послова и радних задатака одјељења, координира рад и сарадњу са надлежним државним органима и институцијама, те научним и другим стручним организацијама и институцијама у оквиру овлаштења, обезбјеђује сарадњу одјељења за другим одјељењима Градске управе, проводи одлуке и закључке Скупштине Града и градоначелника који су у надлежности одјељења, обавља и друге послове који се односе на дјелокруг рада одјељења, за свој рад одговоран је градоначелнику.

Одјељење за инспекцијске послове обавља послове инспекцијског надзоракао повјерене послове на територији Града Источно Сарајево, путем инспектора организованих у следеће инспекције:

  •  Тржишна инспекција,
  • Инспекција за храну,
  • Пољопривредна инспекција,
  • Ветеринарска инспекција,
  • Урбанистичко-грађевинска инспекција,
  • Еколошка инспекција,
  •  Саобраћајна инспекција.

Одјељење сарађује са надлежним државним органима, организацијама и институцијама, научним и другим сличним организацијама и институцијама у оквиру овлаштења. Одјељење припрема информације за Скупштину Града и градоачелника, као и друге послове које му повјери Градоначелник и Скупштина Града.

Рјешење о распоређивању инспектора доноси Градоначелник уз претходну сагласност Инспектората Републике Српске.