РЕБАЛАНС БУЏЕТА ГРАДА ИСТОЧНО САРАЈЕВО ЗА 2020. ГОДИНУ

729

Ребаланс буџета Града Источно Сарајево за 2020. годину можете погледати у наставку:

БУЏЕТ (ОПШТИ ДИО)

БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

ФИНАНСИРАЊЕ

РАСХОДИ ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ