ИСТОЧНА ИЛИЏА- Конкурс за додјелу стипендија студентима

605

Расписује се конкурс за додјелу 30 стипендија сљедећим категоријама студената:

1. успјешни студенти првог циклуса студија јавних високошколских установа

a) дефицитарна занимања (електротехнички факултет, медицински факултет, машински факултет, грађевински факултет, архитектонски факултет, фармацеутски факултет, филизофки факултет – студијски програм: математика и физика, математика и рачунарство, природно-математички факултет.

б) остала занимања (остале јавне високошколске установе),…………………………………………………… 30 стипендија

Стипендије се додјељују према јединственој ранг-листи за наведене категорије студената.

II

Општи услови за додјелу стипендија:

Право учешћа на Конкурсу имају редовни студенти II и виших година студија првог циклуса јавних високошколских установа, са сталним пребивалиштем на подручју општине Источна Илиџа, за категорију успјешнх студенте да нису обновили годину студија за коју конкуришу и да нису корисници стипендије другог органа.

III

Посебни услови за додјелу стипендија:

Поред општих услова наведених у тачки II овог конкурса, успјешни студенти који конкуришу за додјелу стипендија морају испуњавати и сљедећи посебни услов, за дефицитарна занимања да имају положене испите из претходних година студија са просјечном оцјеном 7,50 и више, а за остала занимања да имају положене испите из претходних година студија са просјечном оцјеном 9,00 и више.

IV

Критеријуми за утврђивање ранг-листе студената за додјелу стипендије су:

– успјех у претходним студијским годинама- уписна година студија- универзитет у коме похађају студије.

V

Потребна документа:

Кандидати који конкуришу обавезни су доставити сљедеће документе у оригиналу или овјереној фотокопији не старијој од шест мјесеци:

1. Уредно попуњен образац пријаве на конкурс за додјелу студентске стипендије,

2. Увјерење о пребивалиштву кандидата (CIPS) ( овјерена копија),

3. Потврду о статусу редовног студента (оргинал),

4. Увјерење о просјеку оцјена током студирања (оргинал),

5. Потврду да не обнавља годину студија за коју конкурише (оргинал),

6. Овјерену изјаву да не прима стипендију из других јавних извора стипендирања,

7. Фотокопију текућег рачуна и рачуна банке код које је рачун отворен.

Напомена:Због колективних годишњих одмора на већини високошколских установа, документа под редним бројевима 3, 4 и 5 се могу накнадно доставити најкасније до Коначне ранг листе (25 дана од затварања Конкурса).

Као замјенски документ који се треба доставити у вријеме трајања конкурса је копија индекса.

Они кандидати који не доставе документа под редним 3, 4, 5 и 6 ни у продуженом року сматраће се да је пријава непотпуна и биће одбачена.

VI

Пријаве са потребном документациом могу се доставити поштом на адресу: Општина Источна Илиџа Војводе Радомира Путника бр.2, Одјељење за привреду и друштвене дјелатности, са назнаком: Комисији за стипендије или лично у пријемној канцеларији (Матични уред) Општинске управе.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

VII

Kонкурс се објављује у једном дневном листу који излази на подручју Републике Српске, на Web страници општине (www.istocnailidza.net) и огласној табли Општинске управе. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања у једном дневном листу који излази на подручју Републике Српске. Ранг-листа кандидата којима ће бити додијељене стипендије за 2021. годину биће објављена на Web страници Општине: www.istocnailidza.net и огласној табли општине.

/општина Источна Илиџа/