ИСТОЧНА ИЛИЏА-Јавни позив за додјелу кредитних средстава малим и средњим предузећима и предузетништву

315

На основу Одлуке Скупштине Општине Источна Илиџа о усвајању Програма обезбјеђења и усмјеравања средстава за подстицај развоја малих и средњих предузећа и предузетништва у 2019. години-Кредитна линија број: 02-023-293/19 од 25.06.2019. године, Комисија за реализацију утрошка средстава  расписује:

 

                                                   ЈАВНИ ПОЗИВ

за додјелу кредитних средстава за подстицај развоја малих и средњих предузећа и предузетништва на подручју општине Источна Илиџа

Циљ ових Програма је подстицање отварања нових предузећа и предузетништва те подстицај развоја постојећих предузећа, односно покретање, раст и развој властитог бизниса и самозапошљавања.

 

  •  Кредитна средства путем „МF Banka“ а.д. Бања Лука за развој малих и средњих предузећа

 

Програмом је предвиђено да:

  • за покретање властитог бизниса додијелиће се бескаматни кредити са роком отплате до 31.12.2023. године и грејс периодом од 12 мјесеци (камату ће у потпуности сносити општина Источна Илиџа из средстава за подстицај развоја МСП и предузетништва),
  • за подстицај развоја малих и средњих предузећа и предузетништва (проширење већ постојеће дјелатности ) додијелиће се:
  • бескаматни кредити за занатске дјелатности, с тим да би приоритет имале производне дјелатности, са роком отплате до 31.12.2023. године и грејс периодом од 12 мјесеци. Камату на додјељена кредитна средства у потпуности ће сносити општина Источна Илиџа из средстава за развој малих и средњих предузећа и предузетништва
  • кредити за остале дјелатности са каматном стопом од 3% грејс периодом од 12 мјесеци, роком отплате до 31.12.2023. године

Износ појединачних кредита је од 5.000,00 – 100.000,00 КМ. Провизија за обраду захтјева кредита износи 0%. Услове за обезбјеђење гаранције за наплату кредита прописује банка и они су у већини случајева (зависно од висине кредита и кредитне способности дужника) један или два жиранта, административна забрана, мјеница, хипотека и сл. 

Документација коју је неопходно приложити уз пријаву за учешће у додјели подстицајних средстава је:

– Копију уписа у регистар код надлежног органа

– Копија личне карте

– Програм утрошка средстава

– Oбавјештење о разврставању пословног субјекта по дјелатности.

 

Потврде  о праву на кредит из ставке 1. издаје Комисија за утврђивање услова за додјелу новчаних средстава.

Општина Источна Илиџа није ни жирант ни гарант враћања кредита за ставку 1.  овог Јавног позива.

Јавни позив је отворен до 31.10.2019. године или до испуњења плана подстицаја с тим што ће се по приспјећу захтјева Комисија за реализацију и праћење Програма седмично анализирати приспјеле захтјеве.

Захтјеве са потребном документацијом доставити лично или препорученом пошиљком на протокол Oпштине Источна Илиџа.

Општина Источна Илиџа

Војводе Радомира Путника бр. 2

71216 Источна Илиџа

Са назнаком „За Јавни позив-кредитна линија“

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Додатне информације као и типски образац, на којем ће се навести потребна документација захтјева за кредит могу се добити у Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности општине Источна Илиџа соба бр. 14 или на телефон 057/316-026 (контакт особа Александар Делић и Адриана Маунага) или можете преузети овде ЗАХТЈЕВ и ПРОГРАМ УТРОШКА СРЕДСТАВА.

 

 

/општина Источна Илиџа/