НАЧЕЛНИК
Љубиша Ћосић

Адреса: Стефана Немање 2
Телефон: 057/ 340- 132
E-mail: nacelnik@opstinains.net

БИОГРАФИЈА

Рођен 02.10.1979. године у Сарајеву.

Од 2011 – 2012.године радио у Предсједништву БиХ као савјетник за економска питања члана Предсједништва БиХ из Републике Српске гдина. Небојше Радмановића.

Од 2008-2011.године радио као савјетник министра спољне трговине и економских односа БиХ. У том периоду је био ангажован као члан великог броја сталних и повремених Комисија и Радних група у Савјету министара БиХ.

Од 2006 – 2008.године радио у Државној агенцији за истраге и заштиту (СИПА) БиХ.

Од 2004 – 2006 године радио у Сарајевској регионалној развојној агенцији (СЕРДА).

Од 2005-2008.године био ангажован као стални консултант мисије ОСЦЕ-а у БиХ за развој малих и средњих предузећа и развој омладинског предузетништва.

Током студија, у више наврата, радио за мисију ОСЦЕ у БиХ као преводилац. 2003.године као стажишта радио у Парламентарној скупштини БиХ и НДИ-у, Вашингтон, САД.

Као учесник различитих конференција и студијских посјета боравио у великом броју земаља широм свијета представљајући Републику Српску и БиХ. Редовно ангажован као консултант на изради великог броја пословних планова и пројеката за предузећа из Источног Сарајева и цијеле Републике Српске.

Магистар економских наука. Тренутно докторант на Економском факултету Универзитета у Бањалуци. Аутор је и коаутор већег броја стручних и научних радова објављених у домаћим и међународним зборницима и часописима. Отац двоје дјеце, сина Матије и кћерке Исидоре. Активно говори енглески језик.

На редовној 14. сједници скупштине Савеза општина и градова Републике Српске, одржаној 31. марта. 2017. године, изабран је једногласно за предсједника скупштине Савеза општина и градова Републике Српске.

НАДЛЕЖНОСТИ

 • предлаже статут општине,
 • предлаже одлуке и друга општа акта скупштини,
 • израђује нацрт и подноси скупштини на усвајање годишњи буџет, годишњи биланс стања, економски план, развојни план, инвестициони програм, просторни и урбанистички план и остале планске и регулаторне документе који се односе на кориштење и управљање земљиштем, укључујући и кориштење јавног земљишта,
 • обавјештава скупштину о свим питањима из надлежности општине, њених права и обавеза,
 • проводи локалну политику у складу са одлукама скупштине, извршава локални буџет и обезбјеђује примјену одлука и других аката скупштине,
 • извршава законе и друге прописе републике и града чије је извршење повјерено општини,
 • доноси одлуку о оснивању општинске административне службе,
 • доноси правилник о организацији и систематизацији радних мјеста општинске административне службе,
 • доноси план цивилне заштите општине и обезбјеђује његову реализацију,
 • реализује сарадњу општине са другим општинама, градовима, међународним и другим организацијама, у складу са одлукама и закључцима скупштине општине и њених одговарајућих радних тијела,
 • даје сагласност на статуте и друга општа акта предузећа и установа чији је оснивач општина,
 • подноси извјештај скупштини о свом раду и раду општинске административне службе,
 • покреће иницијативу да се до одлуке надлежног суда обустави од извршења пропис скупштине општине, општи или појединачни акт, ако сматра да је супротан Уставу и закону,
 • закључује уговоре у име општине, у складу са актима скупштине општине,
 • рјешава у другом степену по жалби на првостепена рјешења општинске административне службе, уколико за рјешавање нису надлежни републички органи,
 • одговоран је за законитост свих аката које предлаже скупштини општине,
 • доноси одлуке о располагању новчаним средствима на начин утврђен статутом и
 • обавља друге послове утврђене законом и статутом општине.