НАЧЕЛНИК
Јован Катић

Адреса: Стефана Немање 2
Телефон: 057/ 340- 132
E-mail: nacelnik@opstinains.net

НАДЛЕЖНОСТИ:

 • предлаже статут општине,
 • предлаже одлуке и друга општа акта скупштини,
 • израђује нацрт и подноси скупштини на усвајање годишњи буџет, годишњи биланс стања, економски план, развојни план, инвестициони програм, просторни и урбанистички план и остале планске и регулаторне документе који се односе на кориштење и управљање земљиштем, укључујући и кориштење јавног земљишта,
 • обавјештава скупштину о свим питањима из надлежности општине, њених права и обавеза,
 • проводи локалну политику у складу са одлукама скупштине, извршава локални буџет и обезбјеђује примјену одлука и других аката скупштине,
 • извршава законе и друге прописе републике и града чије је извршење повјерено општини,
 • доноси одлуку о оснивању општинске административне службе,
 • доноси правилник о организацији и систематизацији радних мјеста општинске административне службе,
 • доноси план цивилне заштите општине и обезбјеђује његову реализацију,
 • реализује сарадњу општине са другим општинама, градовима, међународним и другим организацијама, у складу са одлукама и закључцима скупштине општине и њених одговарајућих радних тијела,
 • даје сагласност на статуте и друга општа акта предузећа и установа чији је оснивач општина,
 • подноси извјештај скупштини о свом раду и раду општинске административне службе,
 • покреће иницијативу да се до одлуке надлежног суда обустави од извршења пропис скупштине општине, општи или појединачни акт, ако сматра да је супротан Уставу и закону,
 • закључује уговоре у име општине, у складу са актима скупштине општине,
 • рјешава у другом степену по жалби на првостепена рјешења општинске административне службе, уколико за рјешавање нису надлежни републички органи,
 • одговоран је за законитост свих аката које предлаже скупштини општине,
 • доноси одлуке о располагању новчаним средствима на начин утврђен статутом и
 • обавља друге послове утврђене законом и статутом општине.

[/td_block_text_with_title]