СВЕЧАНОСТИ У ЧАСТ ДАНА И КРСНЕ СЛАВЕ ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА

203

Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву обиљежиће Дан овог факултета и крсну славу – Свети Јован Богослов низом активности од петка, 19. до недјеље, 21. маја.

У петак, 19. маја, планирана је промоција диломираних студената првог и другог циклуса студија у амфитеатру Економског факултета Пале са почетком у 11.00 часова, а у 14.00 часова отварање Центра за француске и франкофоне студије на Филозофском факултету Пале, саопштено је из ове високообразовне установе.

Отварање научног скупа „Наука и стварност“ предвиђено је за суботу, 20. маја, у 9.00 часова, док је за 10.00 часова заказан рад научног скупа по секцијама.

Изложба „Да се не заборави“ Руског историјског друштва биће отворена у 13.00 часова на Филозофском факултету Пале.

Обљежавање Дана и крсне славе Филозофског факултета биће завршено у недјељу, 21. маја, када ће бити служена литургија у Храму Светог Архангела Гаврила на Палама са почетком у 9.00 часова, а чин ломљења славског колача заказан је у 11.00 часова у деканату Филозофског факултета.

Фи­ло­зоф­ском фа­кул­тет има 18 катедри из хуманистичких, друштвених и природно- математичких наука.

Фи­ло­зоф­ски фа­кул­тет Уни­вер­зи­те­та у Ис­точ­ном Са­ра­је­ву смје­штен је на Па­ла­ма и
ба­шти­ни на­сље­ђе Филозофског факултета осно­ва­ног 1950. го­ди­не у Сарајеву.

Рад Факлутета об­но­вљен је 1993. године у та­да­шњем Срп­ском Са­ра­је­ву, након што су, због гра­ђан­ског ра­та, ви­ше од 600 про­фе­со­ра и не­ко­ли­ко хи­ља­да сту­де­на­та мо­ра­ли су на­пу­сти­ти Са­ра­је­во, ко­је је би­ло глав­ни уни­вер­зи­тет­ски цен­тар у бив­шој СР ­БиХ.

На­шав­ши се на пе­ри­фе­ри­ји гра­да у ко­ме су оста­ле све кул­тур­не и обра­зов­не уста­но­ве ко­је је срп­ски на­род ви­је­ко­ви­ма ства­рао, гру­па про­фе­со­ра од­лу­чи­ла је да об­но­ви рад Фи­ло­зоф­ског фа­кул­те­та, да би ге­не­ра­ци­је мла­дих мо­гле да на­ста­ве шко­ло­вање.

/Срна/