ЈАВНИ КОНКУРС за додјелу стипендија студентима у школској 2016/2017. години

3036

Број 02-014-116/17. год.

Датум, 19.07.2017.    год.

 

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), члана 56. Статута Града Источно Сарајево („Службене новине Града Источно Сарајево“, број 20/05) и члана 3. Правилника о додјели  стипендија  студентима  број 02-022-2/10 од 01.03.2010. године  и измјене и допуне правилника  број 02-022-2.1/11 од 05.05.2011.год и  допуне правилника  број 02-022-2.2 од 14.05.2012. год  градоначелник Града Источно Сарајево расписује:

 

ЈАВНИ КОНКУРС

 

За додјелу стипендија студентима  у школској 2016/2017 . години

 

I

Расписује се Јавни конкурс  за додјелу 50 (педесет ) стипендија из буџета Града  Источно Сарајево за школску 2016/17 годину  студентима  на редовним студијама  III,IV, V , VI, године  јавних високошколских установа.

 

II

Право учешћа на Јавном конкурсу имају студенти из предходне тачке  који су први пут уписани као редовни студенти , са сталним пребивалиштем на подручју града Источно Сарајево , а да нису корисници друге стипендије.

Изузетно  од предходног става, право учешћа на конкурсу  имају  и студенти  прве године који су проглашени матурантом  генерације  у средњим школама  на подручју Града Источно Сарајево.

 

III

Критеријуми за  додјелу стипендија прописани су Правилником о додјели стипендија студентима, а односе се на :

 • успјешност студирања
 • социјални статус студента
 • дефицитарно занимање

 

IV

Висина стипендије износи 100,00 КМ ( стотину конвертибилних марака), мјесечно и исплаћује се десет мјесеци .

 

V

Потребна документа :

Уз пријаву на конкурс  кандидати су дужни  доставити доказе о испуњавању услова:

 

 • Увјерење о уписаној години на факултету,
 • Увјерење о положеним испитима – просјек оцјена ,
 • Потврда о запослењу родитеља и просјек примања,
 • Доказ о пензији или потврда од Завода за запошљавање за незапослене родитеље,
 • Потврда надлежног општинског органа управе којом се доказује  статус породице  палог  борца  или ратног војног инвалида од I до  IV категорије   ,
 • Кућна листа,
 • Овјерена изјава да учесник конкурса није корисник  друге стипендије,
 • Увјерење о пребивалишту , не старије од шест мјесеци,
 • Доказ средње школе о проглашењу ,, Ученика генерације ,,
 • Попуњен образац за додјелу стипендије који се може наћи на web страници Града www.gradistocnosarajevo.net

 

VI

Конкурс остаје отворен 15 дана од дана објављивања у дневним новинама , односно на на web страници Града

www.gradistocnosarajevo.net

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Пријава за Јавни конкурс подноси се у затвореној и запечаћеној коверти на адресу: Град Источно Сарајево – Одјељење за привреду и друштвене дјелатности, са назнаком „Јавни конкурс за додјелу студентских стипендија 2016/2017.год.“, Стефана Немање 14, Источно Ново Сарајево, лично у пријемној канцеларији Града -Протокол, или поштом.

 

 

Г Р А Д О Н А Ч Е Л Н И К

Ненад Вуковић