ЈАВНИ КОНКУРС за расподјелу средстава – финансирање пројеката из области културе из буџета Града Источно Сарајево за 2017. годину

1328

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник Републике Српске», број 97/16) и члана 56. Статута града Источно Сарајево («Службене новине града Источно Сарајево», број 20/05, 17/13,8/14, и 15/14), и члана 3. Правилника о критеријима, начину и поступку расподјеле средстава  финасирање  пројеката из области културе који се  финансирају или суфинансирају средствима из буџета Града Источно Сарајево бр. 02-014-1/10 од 13.01.2010. године, број 02-014.1-1/10 од 05.05.2010. године и бр. 02-014.2-1/10 од 08.02.2011. године („Службене новине Града Источно Сарајево“, број 3/10 и 5/10), градоначелник Града Источно Сарајево расписује:

 

ЈАВНИ КОНКУРС

 

   за расподјелу средстава – финансирање пројеката из    области културе из буџета Града Источно Сарајево за 2017. годину

I

Предмет јавног конкурса је расподјела дијела планираних средстава у износу од  32.000,00 КМ из буџета Града Источно Сарајево за 2017. годину намијењених за финансирање или суфинансирање пројеката из области културе.

 

II

Право учешћа на јавном конкурсу за расподјелу средстава имају:

-установе из области културе

-самостални умјетници

-умјетничке организације

-грађани и удружења

-друга правна и физичка лица која обављају културну дјелатност

а која су регистрована у Босни и Херцеговини, имају сједиште у граду Источно Сарајево и претежни дио својих активности реализују на подручју града Источно Сарајево.

Наведеним средствима буџета Града намијењеним  култури могу се финансирати или суфинансирати само они пројекти који се реализују на подручју града Источно Сарајево.

 

III

Пријава на јавни конкурс подноси се на прописаном обрасцу који се може преузети у Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности Града у:

 • Згради Административног центра Града Источно Сарајево, улица Стефана Немање бр.14, канцеларија за Протокол/

или на web страници Града www.gradistocnosarajevo.net

Пријаве које не буду достављене на прописаном обрасцу неће се разматрати.

 

IV

Уз прописану пријаву обавезно доставити:

 1. Пројекат који се пријављује на Јавни конкурс
 2. Изјаву овлаштеног лица да апликант није добио средства од другог донатора или из других извора у укупној вриједности пријављеног пројекта
 3. Рјешење о регистрацији

 

V

Расподјела средстава буџета Града намијењених за пројекте из области културе утврђује се на основу Правилника о критеријима, начину и поступку расподјеле средстава финасирање пројеката из области културе чији се пројекти финансирају или суфинансирају средствима из буџета Града Источно Сарајево. Правилник је објављен на web страници Града www.gradistocnosarajevo.net

Оцјена пројеката ће се вршити на основу сљедећих критерија:

 

1. Досадашњи рад –референце апликанта

-кратак историјат/ биографија

-стручне и умјетничке референце аутора пројекта

-број и значај освојених признања

-број реализованих пројеката- манифестација у протеклој години

 1. Важност и утицај пројекта  на очување културне баштине и културног идентитета за град Источно Сарајево

3. Континуитет и самоодрживост пројекта /да ли ће пројекат након имплементације  производити позитивне /дугорочне ефекте на локалну заједницу уз услов самофинасирања.

4. Укупна вриједност пројекта, финансијско учешће  других донатора , апликаната  и износ тражених средстава /предност имају пројекти који захтијевају мање учешће Града у финансирању/

5. Динамички план – вријеме потребно за реализацију пројекта /предност имају пројекти који захтијевају краћи период за реализацију/

6. Утицај пројекта на локалну заједницу и циљане кориснике /број потенцијалних корисника/.

 1. Промоција Града Источно Сарајево кроз имплементацију пројекта на ентитетском државном и међународном плану.

 

VI

Неће се разматрати они пројекти:

 1. Који нису поднешени на прописаном обрасцу и нису достављени у прописаном року
 2. Који немају потпуну документацију или недостају кључне информације за оцјену пројекта
 3. Код којих износ тражених средстава прелази укупно планирана средства
 4. Који се имплементирају ван подручја града Источно Сарајево
 5. За које не постоји заинтересованост Града
 6. Чији подносилац није доставио наративно – финансијски извјештај за правдање додијељених средстава /уколико су били корисници средстава/ из буџета Града за претходну буџетску годину.

 

VII

Јавни конкурс за расподјелу средстава отворен је 15 /петнаест/ дана од дана објављивања. Пријава за Јавни конкурс подноси се у затвореној и запечаћеној коверти на адресу: Град Источно Сарајево – Одјељење за привреду и друштвене дјелатности, са назнаком „за расподјелу средстава буџета Града Источно Сарајево за 2017. годину за област културе“, Стефана Немање 14, Источно Ново Сарајево, а предаје се у пријемној канцеларији Града -Протокол, лично или поштом.

 

VIII

Одлука о расподјели одобрених средстава буџета Града Источно Сарајево за 2017. годину за  област  културе биће објављена на web страници Града Источно Сарајево у року од 5 /пет/ дана од доношења Одлуке

Број:  02-014-122/17

Датум: 04.05.2017

                                                                                                                        ГРАДОНАЧЕЛНИК

                                          Ненад  Вуковић