ГРАДОНАЧЕЛНИК

ЉУБИША ЋОСИЋ

Адреса: Стефана Немање , 71123 Источно Ново Сарајево

Телефон: + 387 (0) 57 340 851

Факс:       + 387 (0) 57 342 731

E-mail:

gradonacelnik@gradistocnosarajevo.net    

БИОГРАФИЈА:

Рођен 02.10.1979. године у Сарајеву.

Од 2011 – 2012.године радио у Предсједништву БиХ као савјетник за економска питања члана Предсједништва БиХ из Републике Српске гдина. Небојше Радмановића.

Од 2008-2011.године радио као савјетник министра спољне трговине и економских односа БиХ. У том периоду је био ангажован као члан великог броја сталних и повремених Комисија и Радних група у Савјету министара БиХ.

Од 2006 – 2008.године радио у Државној агенцији за истраге и заштиту (СИПА) БиХ.
Од 2004 – 2006 године радио у Сарајевској регионалној развојној агенцији (СЕРДА).
Од 2005-2008.године био ангажован као стални консултант мисије ОСЦЕ-а у БиХ за развој малих и средњих предузећа и развој омладинског предузетништва.

Током студија, у више наврата, радио за мисију ОСЦЕ у БиХ као преводилац. 2003.године као стажишта радио у Парламентарној скупштини БиХ и НДИ-у, Вашингтон, САД.

Као учесник различитих конференција и студијских посјета боравио у великом броју земаља широм свијета представљајући Републику Српску и БиХ. Редовно ангажован као консултант на изради великог броја пословних планова и пројеката за предузећа из Источног Сарајева и цијеле Републике Српске.

Магистар економских наука.

Отац двоје дјеце, сина Матије и кћерке Исидоре. Активно говори енглески језик.

На редовној 14. сједници скупштине Савеза општина и градова Републике Српске, одржаној 31. марта. 2017. године, изабран је једногласно за предсједника скупштине Савеза општина и градова Републике Српске.

Web:  http://www.gradistocnosarajevo.net

НАДЛЕЖНОСТИ:

Градоначелник представља и заступа Град.

1) предлаже статут Града,

2) предлаже одлуке и друга општа акта Скупштини Града,

3) израђује и подноси Скупштини Града на усвајање нацрт и приједлог  буџета, финансијски извјештај, стратешки развојни план, инвестициони програм, просторни  план и остале планске  документе  у складу са законом,

4) обавјештава Скупштину о свим питањима из надлежности Града, његових  права и обавеза,

5) спроводи локалну политику у складу са одлукама Скупштине, извршава локални буџет и обезбјеђује примјену одлука и других аката Скупштине,

6) извршава законе и друге прописе Републике чије је извршење повјерено Граду,

7) доноси одлуку о оснивању Градске управе,

8) доноси правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Градске управе,

9) предлаже именовање  и разрјешење начелника одјељења или службе,

10) предлаже и доноси опште и појединачне акте о организацији и функционисању цивилне заштите у области заштите и спасавања и врши и друге послове из области заштите и спасавања у складу са законом и овим статутом,

11) доноси годишњи план запошљавања у градској управо,

12) реализује сарадњу Града са другим јединицама локалне самоуправе, међународним и другим организацијама, у складу са одлукама и закључцима Скупштине и њених радних тијела,

13) даје сагласност на статуте и друга општа акта предузећа и установа чији је оснивач Град,

14) доноси годишњи план рада Градоначелника и Градске управе,

15) подноси извјештај Скупштини о свом раду и раду Градске управе,

16) покреће иницијативу да се до одлуке надлежног суда обустави од извршења општи или појединачни акт Скупштине, ако сматра да је супротан Уставу и закону,

17) закључује уговоре у име Града, у складу са актима Скупштине,

18) рјешава у другом степену по жалби на првостепена рјешења, уколико за рјешавање нису надлежни републички органи,

19) одлучује о употреби и располагању имовином Града, у складу са законом и одлукама Скупштине,

20) доноси одлуке о располагању новчаним средствима у складу са актима Скупштине,

21) одобрава употребу назива Града и насељених мјеста у пословном имену привредних друштава, установа и других организација,

22) одлучује о сукобу надлежности између организационих јединица Градске управе и Градске управе и организација које врше послове од интереса за Град,

23) одлучује о изузећу службеног лица Градске управе и

24) обавља друге послове утврђене законом и овим статутом.

25) Градоначелник је одговоран за законитост аката које предлаже Скупштини Града.[/td_block_text_with_title]