ГРАДОНАЧЕЛНИК

Ненад Вуковић

Адреса: Стефана Немање , 71123 Источно Ново Сарајево

Телефон: + 387 (0) 57 340 851

Факс:       + 387 (0) 57 342 731

E-mail: gradonacelnik@gradistocnosarajevo.net    

Web:  http://www.gradistocnosarajevo.net

БИОГРАФИЈА

Рођен је 24.3.1978. године у Сарајеву, општина Центар.

Основну школу завршио је у Сарајеву, а Гимназију – општи смјер у Средњошколском центру Пале.
На Универзитету у Источном Сарајеву био је редован студент Факултета физичке културе, гдје је 2002. године дипломирао и стекао звање професора физичког васпитања.
Радни однос засновао је у Основној школи Пале, гдје је од 2002-2009.године радио као наставник физичког васпитања.
Три пута је биран за одборника у Скупштини општине Пале, као кандидат на локалним изборима 2008, 2012. и 2016. године. Функцију замјеника начелника општине Пале Вуковић је обављао у два мандата, у периоду 2009.-2012. и у периоду 2012.-2016. године. За то вријеме Пале су добиле статус „развијене општине“, постале респектабилна урбана средина и Универзитетски и спортски центар.

Као замјеник начелника водио пројекат добијања „Бикон Статуса“ за општину Пале о теми „Туристички потенцијали у функцији развоја локалне заједнице“.
Ожењен је и отац двоје дјеце.

НАДЛЕЖНОСТИ

Градоначелник представља и заступа Град.

1) предлаже статут Града,

2) предлаже одлуке и друга општа акта Скупштини Града,

3) израђује и подноси Скупштини Града на усвајање нацрт и приједлог  буџета, финансијски извјештај, стратешки развојни план, инвестициони програм, просторни  план и остале планске  документе  у складу са законом,

4) обавјештава Скупштину о свим питањима из надлежности Града, његових  права и обавеза,

5) спроводи локалну политику у складу са одлукама Скупштине, извршава локални буџет и обезбјеђује примјену одлука и других аката Скупштине,

6) извршава законе и друге прописе Републике чије је извршење повјерено Граду,

7) доноси одлуку о оснивању Градске управе,

8) доноси правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Градске управе,

9) предлаже именовање  и разрјешење начелника одјељења или службе,

10) предлаже и доноси опште и појединачне акте о организацији и функционисању цивилне заштите у области заштите и спасавања и врши и друге послове из области заштите и спасавања у складу са законом и овим статутом,

11) доноси годишњи план запошљавања у градској управо,

12) реализује сарадњу Града са другим јединицама локалне самоуправе, међународним и другим организацијама, у складу са одлукама и закључцима Скупштине и њених радних тијела,

13) даје сагласност на статуте и друга општа акта предузећа и установа чији је оснивач Град,

14) доноси годишњи план рада Градоначелника и Градске управе,

15) подноси извјештај Скупштини о свом раду и раду Градске управе,

16) покреће иницијативу да се до одлуке надлежног суда обустави од извршења општи или појединачни акт Скупштине, ако сматра да је супротан Уставу и закону,

17) закључује уговоре у име Града, у складу са актима Скупштине,

18) рјешава у другом степену по жалби на првостепена рјешења, уколико за рјешавање нису надлежни републички органи,

19) одлучује о употреби и располагању имовином Града, у складу са законом и одлукама Скупштине,

20) доноси одлуке о располагању новчаним средствима у складу са актима Скупштине,

21) одобрава употребу назива Града и насељених мјеста у пословном имену привредних друштава, установа и других организација,

22) одлучује о сукобу надлежности између организационих јединица Градске управе и Градске управе и организација које врше послове од интереса за Град,

23) одлучује о изузећу службеног лица Градске управе и

24) обавља друге послове утврђене законом и овим статутом.

25) Градоначелник је одговоран за законитост аката које предлаже Скупштини Града.