НАЧЕЛНИК
мр Милован Бјелица

Адреса: Гласиначка 13, 71350 Соколац
Телефон: + 387 (0) 57 448 056
Факс: + 387 (0) 57 448 056
E-mail: nacelnik@opstinasokolac.net
Wеб: www.milovanbjelica.com

БИОГРАФИЈА

Рођен  19.10.1958. године у Рогатици. Као кандидат СДС-а, на ову функцију изабран је на локалним изборима 7.октобра 2012.године, а реизабран 2.октобра 2016.године. Ожењен, има једно дијете и троје унучади. Живи на Сокоцу у улици Старине Новака бб. По занимању је магистар економских наука.

Потиче од оца Рада из Бранковића и мајке Анице Јашаревић из Соколовића. Основну и средњу економску школу завршио је у Горажду. По завршетку средње школе запослио се у „Шипад“ Романију Соколац. 1984. године отишао је на одслужење војног рока ЈНА у Београд, одликован је значком примјеран војник. Своје образовање наставио је уз рад.

Вишу школу завршио у Београду са просјечном оцјеном 8.38, а дипломирао са оцјеном 10 (десет). Високо образовање завршио у Новом Саду са просјечном оцјеном 8.11, а дипломирао са оцјеном 9 (девет). 2003. године уписао постдипломске студије у Новом Саду, а у марту 2012.године одбранио магистарски рад на тему Компаративна анализа ефикасности јавног менаџмента у југоисточној Европи са посебним освртом на Источно Сарајево.

Потпредсједник је Српске демократске странке, предсједник Општинског одбора Српске демократске странке Соколац и члан Главног одбора Српске демократске странке Републике Српске.

Обављао је дужност књиговође у предузећу, директора предузећа, директора дирекције Српске демократске странке Републике Српске, биран за одборника у Општини Соколац и Граду Српско Сарајево. Обављао је дужност предсједника клуба одборника у Општини и Граду, биран за предсједника Скупштине града Источно Сарајево, члана повјереништва Града Српско Сарајево и члана Управног одбора дирекције за Обнову и изградњу града Српско Сарајево.

Објавио књигу „Романијска стварност“ 2008. године.

НАДЛЕЖНОСТИ

 • предлаже Статут Општине
 • предлаже одлуке и друга општа акта Скупштини
 • израђује нацрт и подноси Скупштини на усвајање годишњи буџет, годишњи биланс стања, економски план, развојни план, инвестицони програм, просторни и урбанистички план и остале планске и регулаторне документе који се односе на кориштење и управљање земљиштем, укључујући и кориштење јавног земљишта
 • обавјештава Скупштину о свим питањима из надлежности Општине, његових права и обавеза
 • спроводи локалну политику у складу са одлукама Скупштине, извршава општински буџет и обезбјеђује примјену одлука и других аката Скупштине
 • извршава законе и друге прописе Републике и општине чије је извршење повјерено општини
 • доноси одлуку о оснивању Општинске управе
 • доноси правилник о организацији и систематизацији радних мјеста Општинске управе
 • доноси план цивилне заштите Општине и обезбјеђује његову реализацију
 • реализује сарадњу Општине са другим градовима, општинама, међународним и другим организацијама, у складу са одлукама и закључцима Скупштине општине и њених одговарајућих радних тијела
 • даје сагласност на статуте и друга општа акта предузећа и установа чији је оснивач Општина
 • даје сагласност на цијене комуналних и других услуга из надлежности Општине, у складу са прописима
 • подноси извјештај Скупштини о свом раду и раду Општинске управе
 • покреће иницијативу да се до одлуке надлежног суда обустави од извршења пропис Скупштине општине, општи или појединачни акт, ако сматра да је супротан Уставу и закону
 • закључује уговоре у име Општине, у складу са овим Статутом и актима Скупштине Општине
 • рјешава у другом степену по жалби на првостепена рјешења Општиснске управе, уколико за рјешавање нису надлежни републички органи
 • одговоран је за законитост свих аката које предлаже Скупштини Општине
 • доноси одлуке о располагању новчаним средствима на начин утврђен Статутом
 • обавља друге послове утврђене законом и Статутом Општине