ЈАВНИ КОНКУРС ЗА РАСПОДЈЕЛУ СРЕДСТАВА НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА И УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА ЗА 2022. ГОДИНУ

763

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 96/17, 36/19 и 61/21), Одлуке о ЛОД методологији, број: 01-013-62.22/21 од 22.12.2021. године, члана 75. Статута Града Источно Сарајево („Службене новине Града Источно Сарајево“, број 20/17, 5/20 и 23/20) и члана 4. Правилника о критеријима, начину и поступку расподјеле средстава: финансирање пројеката невладиним, непрофитабилним организацијама и удружењима грађана чији се пројекти финансирају или суфинансирају средствима из буџета Града Источно Сарајево број: 02-022-4/22 од 31.03.2022. године („Службене новине Града Источно Сарајево“, број: 7/22 од 12.05.2022. године), Градоначелник Града Источно Сарајево расписује:

ЈАВНИ КОНКУРС

за расподјелу средстава невладиним, непрофитним организацијама и удружењима грађана чији се пројекти финансирају из буџета Града Источно Сарајево за 2022. годину

I

Предмет Јавног конкурса је расподјела дијела планираних средстава у износу од 35.000,00 КМ из Буџета Града Источно Сарајево за 2022. годину намијењених за финансирање или суфинансирање пројеката невладиних, непрофитабилним организацијама и удружењима грађана, у даљем тексту: невладина удружења.

II

Право учешћа на Јавном конкурсу за расподјелу средстава имају сва невладина удружења и фондације који су регистровани у Босни и Херцеговини, имају сједиште у граду Источно Сарајево и претежни дио својих активности реализују на подручју града Источно Сарајево.

Наведеним средствима буџета Града намијењеним пројектима невладиних удружења могу се финансирати или суфинансирати само они пројекти непрофитабилних организација, фондација, који се реализују на подручју града Источно Сарајево.

Средства ће бити додјељена за пројекте из области које Град одреди као приоритетне према стратешким документима.

III

Пријава на Јавни конкурс подноси се на прописаном обрасцу који се може преузети у Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности Града у: Згради Административног центра Града Источно Сарајево, улица Стефана Немање бр.14, канцеларија за Протокол, или на web страници Града www.gradistocnosarajevo.net.

Пријаве које не буду достављене на прописаном обрасцу неће се разматрати.

IV

Пријава треба да садржи:

 1. Образац са списком документације за провјеру
 2. Преглед буџета
 3. Логички оквир
 4. План активности и промоције
 5. План потрошње
 6. Административни подаци о апликанту
 7. Финансијска идентификациона форма
 8. Изјава о подобности
 9. Наративни буџет
 10. Приједлог пројекта

V

Уз прописану пријаву обавезно доставити:

 1. Пројекат који се пријављује на Јавни конкурс
 2. Изјаву овлаштеног лица да апликант није добио средства од другог донатора или из других извора у укупној вриједности пријављеног пројекта
 3. Рјешење о регистрацији
 4. Овјерену копију личне карте овлаштеног лица
 5. Јединствени индетификациони број (ЈИБ)
 6. Описани извјештај о реализованим пројектима за претходну годину за раније основане организације, односно програм рада за текућу или наредну годину за новоосноване организације.
 7. Увјерење о измиреним пореским обавезама (оригинал или овјерена копија пореске управе)
 8. Увјерење о измиреним доприносима за запослене, ако има запослених у организацији (ако нема запослених приложити изјаву да нема запослених)
 9. Завршни годишњи финансијски извјештај за претходну годину (билан стања и билан успјеха), осим ако је удружење регистровано у години објављивања Јавног позива
 10. Подаци о особама које реализују пројекат  (краћа биографија са доказима)
 11. Други документи који могу бити релевантни

VI

Расподјела средстава буџета Града намијењених за пројекте невладиних удружења утврђује се на основу Правилника о критеријумима, начину и поступку расподјеле средстава: финансирање пројеката невладиним, непрофитабилним организацијама и удружењима грађана чији се пројекти финансирају или суфинансирају средствима из Буџета Града Источно Сарајево. Правилник је објављен на web страници Града www.gradistocnosarajevo.net.

VII

Пријаве пристигле на Јавни позив разматра Комисија за оцјењивање према критеријумима из члана 8. Правилника о критеријумима, начину и поступку расподјеле средстава: финансирање пројеката невладиних, непрофитабилних организација („Службене новине Града Источно Сарајево“ 7/22 од 12.05.2022. године)

VIII

Неће се разматрати пројекти наведени чланом 6. Правилника о критеријумима, начину и поступку расподјеле средстава: финансирање пројеката невладиних, непрофитабилних организација („Службене новине Града Источно Сарајево“ 7/22 од 12.05.2022. године)

      IX

Установе, удружења, појединци из области културе којима су одобрена средства по основи одобрених пројеката подносе Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности Извјештај о реализацији пројеката са Финансијским извјештајем у зависности од дужине трајања пројекта.

X

Јавни конкурс за расподјелу средстава отворен је 28 (двадесетиосам) дана од дана објављивања. Пријава за Јавни конкурс подноси се у затвореној и запечаћеној коверти на адресу: Град Источно Сарајево – Одјељење за привреду и друштвене дјелатности, са назнаком „за расподјелу средстава Буџета Града Источно Сарајево за 2022. годину за невладине организације“, Стефана Немање 14, 71 123, Источно Ново Сарајево, а предаје се у пријемној канцеларији Града -Протокол, лично или поштом.

XI

Одлука о расподјели одобрених средстава Буџета Града Источно Сарајево за 2022. годину за пројекте невладиних, непрофитабилних организација и удружења грађана биће објављена на web страници Града Источно Сарајево након доношења Одлуке.

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Љубиша Ћосић

Број: 02-014-555 /22.                                                                                           Датум: 15.06. 2022. год                                                                           Источно  Сарајево                                                              

Сва заинтересована правна и физичка лица дужна су да преузму и попуне сљедеће обрасце:

 1.  ОБРАЗАЦ ЗА АДМИНИСТРАТИВНЕ ПОДАТКЕ О АПЛИКАНТУ можете преузети ОВДЈЕ.
 2. ОБРАЗАЦ ЛИСТЕ ЗА ПРОВЈЕРУ можете преузети ОВДЈЕ
 3. ОБРАЗАЦ МАТРИЦЕ ЛОГИЧКОГ ОКВИРА можете преузети ОВДЈЕ.
 4. ОБРАЗАЦ ФИНАНСИЈСКЕ ИДЕНТИФИКАЦИОНЕ ФОРМЕ можете преузети ОВДЈЕ.
 5. ОБРАЗАЦ ПРОЈЕКТНОГ ПРИЈЕДЛОГА можете преузети ОВДЈЕ.
 6. ОБРАЗАЦ ЗА ПРЕГЛЕД БУЏЕТА ПРОРАЧУНА можете преузети ОВДЈЕ.
 7. ОБРАЗАЦ ЗА ПЛАН АКТИВНОСТИ И ПРОМОЦИЈЕ можете преузети ОВДЈЕ.
 8. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОДОБНОСТИ можете преузети ОВДЈЕ.