ПАЛЕ- Јавни конкурс за додјелу подстицајних средстава за развој пољопривреде за 2023. годину

301

Број: 02-330-41-1/23

Датум:  06.07.2023. године

На основу Закључка Скупштине општине Пале број 01-022-63/23 од 25.04.2023. године о усвајању Програма подстицаја развоја пољопривреде у општини Пале за 2023. годину („Службене новине Града Источно Сарајево“ број 09/23), начелник општине Пале расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за додјелу подстицајних средстава за развој пољопривреде у општини Пале за 2023. годину

I

Расположива средства у износу од 63.000,00 КМ ће се усмјерити за развој пољопривреде у општини Пале за 2023. годину.

II

Расподјела подстицајних средстава односи се на:

 1. Подстицање набавке пољопривредне механизације у максималном износу до 2.000,00 КМ по кориснику, односно до 50% од укупне вриједности набавке. Набавка једноосовинских погонских машина: мотокултиватори, мотокосачице, мотокопачице (самоходне ротокопачице), лактофриз, музилице, као и пољопривредне машине сличне намјене. Укупан износ субвенције за ову подмјеру износи 30.000,00 КМ,
 2. Подстицање набавке  пољопривредних прикључака у максималном износу до 1.000,00 КМ по кориснику, односно до 50% од укупне вриједности набавке. Набавка прикључне механизације за мотокултиваторе (фреза, плуг, обртни плуг, загртач, прскалице, косе, сакупљачи сијена, вучне и карданске приколице, као и слична прикључна механизација), набавка прикључне механизације за двоосовинске тракторе (плугови, фрезе, тањираче, дрљаче, приколице, прскалице, као и прикључна механизација сличне намјене и слична прикључна механизација). Укупан износ субвенције за ову подмјеру износи 20.000,00 КМи
 3. Подстицање набавке опреме за пољопривреду у максималном износу до 500,00 КМ по кориснику, односно до 50% од укупне вриједности набавке. Набавка опреме за пољопривреду укључује опрему за пчеларство, мреже за засјењивање пластеника, фолије за пластеник, малч фолије, системе за наводњавање, као и другу пољопривредну опрему за коју Комисија буде сматрала да је релевантна и у складу са Правилником. Укупан износ субвенције за ову подмјеру износи 13.000,00 КМ.

III

Право на подстицајна средства имају корисници, правна и физичка лица, која имају пребивалиште и обављају пољопривредну дјелатност на територији општине Пале.

Подносилац захтјева може, за вријеме трајања овог Јавног позива, конкурисати само са једним захтјевом.

Подржава се набавка искључиво нове погонске и прикључне механизације, као и нове опреме за пољопривреду.

Корисници могу аплицирати са предрачуном, али право на подстицај могу остварити тек након извршене набавке, односно са доказом да је набавка плаћена (фискални рачун са отпремницом на име подносиоца захтјева или у случају жиралног плаћања (плаћања преко рачуна): овјерен вирман (уплатница) о преносу средстава добављачу и овјерена фактура (рачун) са отпремницом). Предрачуни, рачуни, отпремнице и фискални рачуни који апликанти доставе као доказ за одобрени подстицај неће се прихватити уколико се не односе на предмет подстицаја.

Рок за набавку је 20 дана од дана објављивања коначне ранг-листе.

IV

Потребна документација уз захтјев за додјелу средстава:

 • Копија личне карте;
 • Попуњен Захтјев за додјелу средстава;
 • ЦИПС – ова потврда о пребивалишту на подручју општине Пале;
 • Предрачунска вриједност набавке (уколико набавка није реализована);
 • Доказ да је набавка плаћена (уколико је набавка реализована у 2023. години):
 • фискални рачун са отпремницом из текуће године,
 • у случају жиралног плаћања (плаћања преко рачуна): овјерен вирман (уплатница) о преносу средстава добављачу и овјерена фактура (рачун) са отпремницом;
 • Посједовни лист или уговор о закупу земље или изјава о кориштењу земље;
 • Овјерена кућна листа са информацијама о статусу занимања чланова домаћинства;
 • Потврда да корисник припада категоријама: породице погинулих бораца, ратних војних инвалида и демобилисаних бораца Војске Републике Српске, потврда Завода за запошљавање Републике Српске да се налази на евиденцији завода или потврда да припада Удружењу вишечланих породица „Пале 4 плус“ (само за лица која припадају овим категоријама);
 • Потврда АПИФ-а о регистру пољопривредног газдинства (за лица која имају регистровану дјелатност у АПИФ-у).
 • Овјерена Изјава да предметна пољопривредна механизација, прикључци и опрема неће бити отуђени у року од 5 година од момента одобравања подстицајних средстава,
 • Копија текућег рачуна или уговор са банком о отварању и вођењу текућег рачуна на који ће се исплатити средства;

Подносилац захтјева одговара за тачност података и документације за остваривање права на подршку. Набављена механизација и опрема не смију бити отуђени 5 година од момента одобравања подстицајних средстава. Општина Пале задржава право провјере реалности и основаности приказаних трошкова.

Корисници (пољопривредни произвођачи) који су остварили право на кориштење подстицајних средстава у 2021. и 2022. години, немају право на кориштење подстицајних средстава у 2023. години.

V

Захтјев за додјелу средстава и Изјава да предметна механизација неће бити отуђена у року од 5 година се преузимају у канцеларији 28, Одјељење за привреду и друштвене дјелатности општине Пале, као и додатне информације у вези потребне документације и самог програма или на званичној интернет страници Општине: https://www.pale.rs.ba .

Након попуњавања пријаве исту је заједно са траженом документацијом потребно доставити лично или путем поште на адресу Општине Пале, Романијска 15, 71 420 Пале са назнаком за „Јавни конкурс за додјелу подстицајних средстава за развој пољопривреде у општини Пале за 2023. годину“.

Јавни конкурс ће бити објављен у дневном листу “Глас Српске”, на огласној табли Општине Пале и на званичној интернет страници Општине: https://www.pale.rs.ba, а рок за подношење пријава на конкурс је 15 дана од дана објављивања у дневном листу.

VI

План утрошка средстава наведен у Програму није коначан и могућа је прерасподјела средстава из једне компоненте у другу, у складу са потребама потенцијалних корисника које они буду исказали.

ПРИЈАВА/ЗАХТЈЕВ за додјелу подстицајних средстава за развој пољопривреде за 2023. годинупреузмите

Изјава-пољопривредна-механизација 2023. година – преузмите

НАЧЕЛНИК:

Бошко Југовић

/општина Пале/