ПАЛЕ- Јавни позив за расподјелу средстава за финансирање/суфинансирање спортских организација и удружења

378

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 69. Статута Општине Пале („Службене новине Града Источно Сарајево“ број: 17/17, 18/17 и 9/21), члана 10. и члана 127. Закона о спорту („Службени гласник Републике Српске“ број: 79/20) и члана 8. Правилника о категоризацији спортова и начину расподјеле средстава за спорт и физичку културу Општине Пале („Службене новине Града Источно Сарајево“ број: 2/20 и 4/22) начелник Општине Пале расписује:

ЈАВНИ ПОЗИВ
за расподјелу средстава из буџета Општине Пале
за финансирање/суфинансирање спортских организација и удружења у 2022. години

I

Предмет позива

Средства по овом позиву додјељују се спортским удружењима, спортским клубовима, као и осталим спортским субјектима (даље у тексту: спортски колективи) са територије Општине Пале (у даљем тексту: Општина) у циљу финансирања/суфинансирања трошкова програма за редовну дјелатност и спортска такмичења у 2022. години из буџета Општине.

Укупан изнис средстава из буџета Општине у 2022. години, намијењених за финансирање по овом јавном позиву износи: 180.000,00 КМ (буџетска позиција 415213 – грантови спортским организацијама и удружењима).

II

Општи услови за учешће 

Право учешћа по овом позиву имају поменути спортски колективи под сљедећим условима:

 1. послују на непрофитној основи,
 2. имају сједиште на територији Општине,
 3. су уписани у регистар код надлежног органа,
 4. имају потврду о пореској регистрацији (ЈИБ),
 5. имају активан трансакцијски рачун у банци,
 6. нису у поступку ликвидације, стечаја или под привременом забраном обављања дјелатности,
 7. немају блокаду пословног рачуна,
 8. су доставили извјештај о утрошку средстава додјељених из буџета Општине у претходној години – по претходном јавном позиву.

III

Критеријуми за додјелу средстава спортским колективима

Расподјела наведених средстава вршиће се на основу бодовања у складу са сљедећим критеријумима:

 1. стручни рад са селекцијама (1 – 20 бодова),
 2. број чланова и активних спортиста у клубу (1 – 20 бодова),
 3. традиција клуба (1 – 20 бодова),
 4. број категорија у којима клуб има селекције (пионири, кадети, јуниори, сениори) (1 – 20 бодова),
 5. припадност приоритетној категорији спорта (1 – 20 бодова),
 6. остварени резултати (1 – 20 бодова),
 7. масовност гране спорта и атрактивност спорта у РС и свијету (1- 20 бодова),
 8. такмичење у некој од лига коју организује кровни савез или асоцијација (1- 20 бодова),
 9. учешће клуба на званичним међународним такмичењима (1- 20 бодова),
 10. организација и суорганизација државних и међународних такмичења (1-20 бодова),
 11. благовремено достављање програма рада и финансијских планова и извјештаја (1 – 20 бодова),
 12. интерес Општине (1 – 20 бодова).

Наведено се не односи на школски спорт.

IV

Прихватљиви трошкови

Средства додијељена спортским колективима из буџета Општине могу бити утрошена у сљедеће намјене:

 • накнаде по основу ангажовања спортских стручњака (тренери),
 • таксе и други трошкови службених лица,
 • трошкови стручне едукације,
 • котизације, чланарине,
 • накнаде за израду завршног рачуна,
 • трошкови исхране спортиста,
 • трошкови љекарских прегледа спортиста,
 • трошкови регистрације играча,
 • трошкови набавке опреме за играче,
 • трошкови набавке спортских реквизита и опреме за одржавање спортских терена,
 • трошкови путовања и дневница,
 • трошкови превоза,
 • трошкови горива и мазива,
 • трошкови закупа спортских објеката,
 • услуге одржавања хигијене у спортским објектима и набавка средстава за чишћење,
 • трошкови комуналних и режијских услуга,
 • други трошкови неопходни за реализацију програма (маркетинг, штампање плаката, канцеларијски материјал итд.)

Неприхватљиви трошкови

Средства додијељена спортским колективима из буџета Општине  не могу бити утрошена за сљедеће намјене:

 • покривање губитка,
 • отпалата рата по основу закључених уговора (лизинг, кредит),
 • куповина алкохолних пића и дувана,
 • затезне камате и казне, осим казни надлежног савеза.

V

Потребна документација

Апликанти су дужни приложити сљедећу документацију:

 • испуњен и потписан пријавни образац овјерен печатом подносиоца захтјева,
 • статут, уколико претходно није доставњен или у случају измјена у статуту(копија),
 • рјешење о регистрацији код надлежног органа (копија),
 • увјерење о пореској регистрацији – ЈИБ (копија),
 • уговор са банком са наведеним трансакцијским рачуном (копија).

Пријавни образац може се преузети на интернет страници Општине  www.pale.rs.ba или лично у Општини – канцеларија број 23. За додатне информације можете се обратити и на број телефона 057/226-592 – локал 121.

VI

Начин конкурисања и рокови

Пријава са потребном документацијом се доставља лично на протокол Општине или путем поште на адресу: „Општина Пале – Комисија за расподјелу средстава за спорт, Романијска 15, Пале 71420“. Пријаве се достављају запечаћене у непровидној коверти са назнаком „Пријава на Јавни позив за расподјелу средстава из буџета Општине Пале за финансирање/суфинансирање спортских организација и удружења у 2022. години“

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

Јавни позив биће објављен на интернет страници Општине www.pale.rs.ba, на огласној табли Општине као и путем локалних средстава информисања.

Рок за подношење пријава на конкурс је 15 дана од дана објављивања.

VII

Бодовање пријава 

Бодовање пријава вршиће Комисија за расподјелу средстава за спорт коју ће посебним рјешењем именовати Начелник Општине. Комисија ће на основу поднесене документације, финансијског плана и програма рада, као и извјештаја о раду и утрошку средстава у претходној години, утврдити приједлог Одлуке о расподјели средстава у року од 15 дана од истека крајњег рока за пријаву, који доставља Начелнику Општине на одлучивање.

Коначну одлуку о расподјели средстава доноси Начелник, а иста се објављује на огласној табли и интернет страници Општине.

ПРИЈАВНИ ОБРАЗАЦ за спортске клубове – преузмите документ
ПРИЈАВНИ ОБРАЗАЦ за спортске манифестације – преузмите документ 

/општина Пале/