ПАЛЕ- Јавни позив за суфинансирање набавке пластеника

572

На основу члана 3. тачка 5. Споразума о суфинансирању набавке пластеника за социјално угрожене категорије, број: WVI-AREA SA-21/1030. од  29.04.2021 године, а у вези са Меморандумом о разумијевању између Општине Пале и World Vision у БиХ, број: WVI-AREA SA-21/1029. од 29.04.2021. године, члана 69. став 1. тачка 21. Статута општине Пале („Службене новине града Источно Сарајево“, бр. 17/17, 18/17) и Плана буџетских средстава и буџетских издатака за 2021. годину, број: 01-022/1. од 28.01.2021. године („Службене новине града Источно Сарајево“, број: 3/21) Начелник општине Пале расписује

ЈАВНИ  ПОЗИВ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ НАБАВКЕ ПЛАСТЕНИКА ЗА СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНЕ ПОРОДИЦЕ  НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ПАЛЕ

ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ПОЗИВА

Предмет јавног позива је суфинансирање набавке пластеника за социјално угрожене породице са подручја општине Пале.

Пројекат се проводи у сарадњи са организацијом World Vision у БиХ, а за циљ има економско оснаживање социјално угрожених породица са бар једним дјететом које је укључено у програм World Vision-а.

Укупна вриједност пројекта износи: 23.072,40 КМ, од чега Општина Пале учествује са износом средстава у вриједности од 10.000,00 КМ, World Vision 10.765,16 КМ, док ће учешће крајњих корисника у укупном износу бити 2.307,24 КМ.

По овом јавном позиву биће додијељено укупно 17 пластеника.

II ЕЛИМИНАТОРНИ КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА

Кандидати који аплицирају за набавку пластеника из тачке I Јавног позива морају испуњавати следеће критеријуме:

 1. Да носилац и чланови домаћинства имају стално и стварно пребивалиште на подручју општине Пале,
 2. Да се ради о домаћинству са најмање једним дјететом које је укључено у програм World Vision-а,
 3. Да носилац или члан домаћинства има на располагању 0,2 ha земљишта на подручју општине Пале које је погодно за постављање пластеника и са приступом води,
 4. Да ни носилац ни чланови домаћинства нису били корисници донаторских средстава за развој пољопривредне производње у претходне двије године (од стране Општине Пале и World Vision-а),
 5. Да су потенцијални корисници у могућности обезбиједити властито учешће у износу од 20% од укупне вриједности донације (учешће у припреми земљишта, припреми за постављање пластеника – набавка шљунка и цемента),
 6. Да су потенцијални корисници у могућности обезбиједити финансијско учешће у износу од 10% од укупне вриједности донације што износи 136 КМ.

Испуњавање свих наведених критеријума је обавезујуће за све потенцијалне кориснике.

III ОСНОВНИ КРИТЕРИЈУМИ

Кандидати који аплицирају за набавку пластеника из тачке I Јавног позива морају испуњавати најмање један од наведених критеријума:

 1. домаћинство са три и више чланова,
 2. домаћинство без сталних мјесечних прихода,
 3. домаћинство са сталним мјесечним приходима по члану породице у износу до 100,00 КМ,
 4. домаћинство чији су мјесечни приходи социјални приходи,
 5. домаћинство чији је једини извор прихода пољопривреда,
 6. домаћинство чији је носилац жена,
 7. домаћинство чији је носилац или члан особа са инвалидитетом (нератни инвалиди и цивилне жртве рата, ратни војни инвалиди I и II категорије), дијете и/или особа са сметњама у развоју, незапослена млада особа (до 35 година старости), незапослени родитељ малољетног дјетета, самохрани родитељ и/или жртва насиља у породици.

IVДОДАТНИ КРИТЕРИЈУМИ

Осим критеријума наведених у тачкама II и III Јавног позива, кандидати који аплицирају за набавку пластеника морају испуњавати и сљедеће додатне услове:

 1. да домаћинство има најмање једног члана који је способан и мотивисан за рад у пољопривреди и има искуства у пластеничкој производњи,
 2. да један члан породице обавезно присуствује едукацијама на тему пластеничке производње, уколико иста буде организована због епидемиолошке ситуације.

V ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

За остварење права на набавку пластеника из тачке I Јавног позива сви кандидати дужни су доставити сљедећу документацију:

 1. Кућна листа, овјерена од стране надлежног општинског органа,
 2. Увјерење ЦИПС-а о пријављеном пребивалишту за све чланове домаћинства,
 3. Потврду да се незапослени чланови домаћинства налазе на евиденцији незапослених лица надлежног Завода за запошљавање,
 4. Потврду о сталним мјесечним приходима, за запослене чланове домаћинства (последња платна листа запослених чланова домаћинства, чек од пензије/инвалиднине),
 5. Потврду образовне установе о статусу редовног ученика, односно студента,
 6. Посједовни лист или други одговарајући документ о власништву земљишта, односно изјава да лице има обезбијеђено земљиште за постављање пластеника овјерена од стране надлежног општинског органа (за лица која немају властито земљиште),
 7. Изјава да ће потенцијални корисник обезбиједити финансијско учешће у износу од 10% од укупне вриједности средстава, што износи 136 КМ, овјерена од стране надлежног општинског органа,
 8. Рјешење надлежне установе о признатом праву на личну инвалиднину (за особе са инвалидитетом, односно сметњама у развоју),
 9. Рјешење Центра за социјални рад о признатом праву на једнократну или сталну новчану помоћ (за лица која остварују ово право),
 10. Увјерење надлежне установе да се ради о самохраном родитељу према одредбама Породичног закона („Службени гласник Републике Српске“, бр. 54/02, 41/08, 63/14, 56/19 – чл. 79. Закона) – за самохране родитеље.

Сва тражена документа достављају се у оригиналу или фотокопији која мора бити овјерена код надлежног општинског органа.

VI ИЗБОР КОРИСНИКА

Поступак по Јавном позиву, односно селекцију кандидата провешће комисија коју ће формирати World Vision, а у чијем саставу ће бити по један представник Општине, Центра за социјални рад и World Vision-а у БиХ.

Селекција кандидата вршиће се по критеријумима дефинисаним у тачкама III и IV Јавног позива као и начином бодовања дефинисаним Анексом III Споразума о суфинансирању.

Након коначног избора, корисници су дужни уплатити средства на рачун World Vision-а у БиХ, у износу од 136 КМ.

VII  ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ       

Рок за пријаву корисника са потребном документацијом је 15 дана од дана објаве.

Пријаве са потребном документацијом достављају се у затвореној коверти на адресу: Општина Пале, Комисији за набавку пластеника за социјално угрожене породице, Ул. Романијска 15, 71420 Пале.

Јавни позив ће бити објављен на огласној табли Општине Пале, званичној интернет страници Општине: www.pale.rs.ba, као и на огласној табли Јавне установе Центар за социјални рад Пале.

Све додатне информације везане за јавни оглас могу се добити у Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности, канцеларија број 28. или на телефон: 057/226-592, локал 111.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

НАЧЕЛНИК
___________
Бошко Југовић