Скупштина

Скупштина Града је орган одлучивања и креирања политике Града и чине је одборници које су изабрале Скупштине општина које улазе у састав Града. Мандат за Скупштину Града додјељује се листама кандидата по систему пропорционалне заступљености политичких странака, коалиција, листи независних кандидата или група чланова, у складу са изборним законом БиХ и изборним законом Републике Српске. Скупштину чини 31 одборник.

Предсједник Скупштине града заступа и претставља Скупштину, сазива сједнице скупштине и њима предсједава. Потписује акте које доноси Скупштина и обавља друге послове утврђене законом, статутом и пословником о раду Скупштине.

Потпредсједник Скупштине града обавља послове које му повјери предсједник Скупштине у оквиру својих овлашћења, замјењује предсједника Скупштине у његовој одсутности и обавља друге послове.

Секретара именује Скупштина на приједлог Комисије за избор и именовања, а предложено и именовано може бити лице – дипломирани правник са положеним стручним или правосудним испитом. Предсједник, потпредсједник, секретар Скупштине, градоначелник и замјеник градоначелника приликом ступања на дужност полажу свечану заклетву на сједници Скупштине.

НАДЛЕЖНОСТИ СКУПШТИНЕ ГРАДА

У оквиру свог дјелокруга,  Скупштина Града:

 • доноси Статут Града;
 • доноси одлуке и друга општа акта, и даје њихово аутентично тумачење;
 • доноси Кодекс понашања изборних представника – одборника у Скупштини града;
 • доноси буџет,  завршни рачун буџета;
 • доноси одлуке о таксама када је за то овлашћена законом;
 • доноси план развоја и инвестиционе програме;
 • доноси просторне планове за подручје града;­
 • доноси одлуку о проглашењу празника града;
 • доноси одлуку о употреби симбола града;
 • доноси одлуку о располагању градском имовином;
 • доноси одлуке о чланству Града у Савезу општина и градова и удруживању Града у друге савезе и организације;
 • доноси одлуке, и друга општа акта о обављању функција из области културе, образовања, спорта, здравства, информисања, туризма и заштите околине;
 • доноси одлуке и друга општа акта у области цивилне заштите;
 • доноси одлуке о наградама и признањима;
 • усваја Пословник о раду;
 • разматра годишњи извјештај рада градоначелника Града  и заузима свој став;
 • бира разрјешења предсједника Скупштине града, градоначелника  Града, замјеника градоначелника Града, секретара Скупштине Града и чланове сталних и повремених радних тијела Скупштине града;
 • бира, именује и разрјешава начелнике одјељења Градске администрације службе на приједлог градоначелника;
 • одлучује о покретању иницијативе за опозив градоначелника  Града у складу са законом, овим статутом и Послаником о раду Скупштине града;
 • оснива предузећа и установе комуналних и друштвених дјелатности за обављање послова од интереса за Град и управља истим у складу са законом;
 • расписује јавни зајам  и смодоприносе;
 • расписује референдум:
 • даје мишљење о методологији за утврђивање накнаде за вршење појединих послова;
 • даје сагласност за цијене комуналних и других услуга из надлежности Града у складу са законом и врши и друге послове утврђене законом и овим статутом.