СОКОЛАЦ- Оглас о стављању на јавни увид Нацрта измјене и допуне Плана парцелације „Етно село Равна Романија“- фаза I и фаза II

579

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА СОКОЛАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове

Број: 06/I-363-61
Соколац, 27.11.2020. године

На основу члана 47. став 3. Закона о уређењу простора и грађењу ( „Службени гласник Републике Српске“, број 40/13, 2/15, 106/15 , 3/16 i 84/19) и Закључка Начелника општине Соколац о утврђивању и стављању на јавни увид Нацрта измјене и допуне Плана парцелације „Етно село Равна Романија“- фаза I и фаза II , број 02-363-60 од 27. новембра 2020.године, Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове општине Соколац , објављује

ОГЛАС
о стављању на јавни увид Нацрта измјене и допуне Плана парцелације „Етно село Равна Романија“- фаза I и фаза II

Обавјештавају се сва заинтересована правна и физичка лица и власници некретнина у обухвату Измјене и допун Плана парцелације „Етно село Равна Романија“- фаза I и фаза II да се Нацрт плана излаже на jавни увид у периоду од 08.12.2020. до 08.01.2021. године у времену од 08,00 до 15,00 часова у просторијама Општине Соколац ( први спрат) и у просторијама носиоца израде УНИС Институт за екологију , заштиту од пожара и заштиту на раду Источно Сарајево,улица Српских ратника 35 Пале.

Власници некретнина у обухвату измјене плана, као и остала заинтересована лица детаљне информације, објашњења и помоћ у формулисању примједби могу добити у Одјељењу за просторно уређење и стамбено комуналне послове општине Соколац (канцеларија број 18) и у УНИС Институту за екологију, заштиту од пожара и заштиту на раду Источно Сарајево .

Јавно излагање Нацрта плана одржаће се дана 28.12.2020. године са почетком у 11,00 часова у сали за сједнице Општине Соколац.

Примједбе, приједлози и мишљења о нацрту плана уписују се у књигу примједби која се налази у Одјељењу за просторно уређење, стамбено комуналне послове општине Соколац ( канцеларија број 18) или се у писаној форми достављају Одјељењу за просторно уређење и стамбено комуналне послове општине Соколац, најкасније до 08.01.2021.године.

ИЗМЈЕНУ И ДОПУНУ ПЛАНА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ МОЖЕТЕ ПОГЛЕДАТИ ОВДЈЕ.

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Мирјана Субашић дипл. правник

/општина Соколац/