СОКОЛАЦ- Јавни конкурс за утврђивање статуса удружења од локалног интереса

362

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске”, број: 97/16 и 36/19), члана 67. Статута Општине Соколац („Службени гласник Републике Српске”, број: 17/17 и 33/17)  и Одлуке број: 02-023-2 од 15.01.2014.године, којом се утврђују критеријуми, услови и начин утврђивања статуса удружења од интереса за Општину Соколац, начелник расписује:

ЈАВНИ КОНКУРС

за утврђивање статуса Удружења од локалног интереса за Општину Соколац

Члан 1.

Предмет Јавног конкурса је утврђивање статуса Удружења од локалног интереса за Општину Соколац.

ПОСТУПАК УТВРЂИВАЊА СТАТУСА УДРУЖЕЊА ОД ИНТЕРЕСА ЗА ОПШТИНУ СОКОЛАЦ

Члан 2.

Статус удружења од интереса за Општину Соколац утврђује Начелник Општине а на основу ранг листе и приједлога који сачињава Комисија за спровођење јавног конкурса.

Удружење може стећи статус од интереса за Општину ако његово дјеловање превазилази интересе његових чланова и ако је намјењено задовољавању потреба локалне заједнице и то у сљедећем: помоћ сиромашним социјално угроженим и вишечланим породицама, помоћ инвалидима, дјеци, омладини, старијим особама, здравства, науке, заштите животне средине, цивилног друштва, ратних ветерана, породица погинулих бораца и несталих цивила, људских права, права мањина, толеранције, културе, вјерских слобода, удружења потрошача и других области од интереса за локалну заједницу.

Члан 3.

Јавни конкурс за утврђивање статуса Удружења од локалног интереса за Општину објављује се на званичној интернет страници Општине, огласној табли. Конкурс остаје отворен најмање 15/петнаест/дана од дана објављивања.

Члан 4.

Уз пријаву на јавни конкурс, заинтересована удружења треба да доставе:

• Доказ о регистрацији удружења (копија Рјешења о упису у регистар удружења код Основног суда у Сокоцу);
• Статут удружења;
• Број регистрованих чланова удружења овјерен од стране овлаштеног лица у удружењу (Списак чланова удружења);
• Доказ о постојању техничких, материјалних и људских ресурса за остваривање циљева удружења, утврђених Статутом (образложење од стране предсједника удружења);
• Програм рада удружења за период од једне или двије године, усвојен од стране овлаштеног органа удружења;
• Извјештај о раду са финансијским извјештајем за годину која претходи у години у којој се подноси захтјев, усвојен од стране овлаштеног органа управљања.

Члан 5.

Kритеријуми за утврђивање статуса удружења од интереса за Општину Соколац:

1. Удружења која дјелују и остварују своје циљеве на подручју Општине Соколац ;
2. Удружења која окупљају већи број чланова о којима се води уредна евиденција, те која имају искуство у управљању пројектима, стручне и управљачке капацитете (особље, опрема и способност за управљање пројектима);
3. Удружења чијим пројектима/програмима је обухваћен већи број корисника;
4. Удружења која су реализовала већи број пројеката/програма у протеклом периоду и утицала на задовољење потреба већег броја корисника, а у којима је препознат значај за Општину;
5. Удружења која својим активностима и пројектима пружају одређене услуге становништву и на тај начин се препознају као партнери Општине и општинских јавних установа у сервисирању одређених потреба грађана;
6. Удружења која имају развијене партнерске односе са сродним удружењима и наступају заједно у имплементацији пројеката/програма;
7. Удружења која за свој рад и реализацију својих активности, поред средстава из Буџета Општине, обезбјеђују финансијска средства из других извора финансирања (донатора, спонзора);
8. Удружења која реализују пројекте/програме у континуитету током цијеле године;
9. Удружења која редовно достављају годишње програме рада и извјештаје о раду усвојене од стране овлаштеног органа удружења;
10. Удружења која доследно поштују принцип тачности и транспарентности у подношењу извјештаја о раду према Општини и обавјештавању јавности.

Члан 6.

Пријава за Јавни конкурс доставља се Одјељењу за привреду и финансије на посебном обрасцу који је саставни дио конкурса а може се преузети на званичној интернет страници Општине или у Одјељењу за привреду и финансије. Непотпуне и неблаговремене пријаве на конкурс неће се разматрати.

Члан 7.

Средства за финансирање рада удружења од општег интереса за Општину обезбјеђују се у складу са Буџетом Општине Соколац.

Код утврђивања висине средстава узимаће се у обзир програм рада и активности удружења за годину за коју се додјељују средства, као и претходно кориштена средства додијељена од стране Општине. Висина средстава одређује се на основу утврђивања годишњег програма суфинансирања активности удружења грађана на коју сагласност даје Начелник.

Члан 8.

Јавни конкурс за утврђивање статуса Удружења од локалног интереса за Општину Соколац отворен је 15/ петнаест/ дана од дана објављивања.

Пријава за Јавни конкурс са потребном документацијом подноси се у затвореној и запечаћеној коверти на адресу:

Општина Соколац,
Одјељење за привреду и финансије,
Гласиначка 13, Соколац,
Комисија за утврђивање статуса удружења од локалног интереса, са назнаком:
НЕ ОТВАРАЈ! а предаје се у пријемној канцеларији Општине – Писарница, лично или поштом.

Члан 9.

О резултатима конкурса за утврђивање статуса удружења од локалног интереса за општину Соклац, сви учесници ће бити обавјештени писменим путем.

Одлука о статусу Удружења од локалног интереса за Општину Соколац биће објављена на огласној табли Општине Соколац и званичној интернет страници Општине Соколац у року од 5/пет/ дана од доношења Одлуке.

НАЧЕЛНИК
Милован Бјелица