Кабинет скупштине

Предсједник Скупштине општине Трново

Синиша Голијанин

Контакт телефон: 057/610-237, 610-122, фаx 610-242

Скупштина општине надлежна је да:

1. Доноси Статут, одлуке и друга општа акта,
2. Доноси буџет, економски план, план развоја и инвестиционе програме,
3. Доноси програм уређења грађевинског земљишта,
4. Доноси одлуке о комуналним таксама,
5. Доноси одлуке о прибављању, управљању и располагању имовином општине,
6. Доноси одлуке о називу улица, тргова, о празнику општине и употреби симбола општине,
7. Расписује референдум, јавни зајам и самодопринос и друге послове у складу са законом