ИЗВЈЕШТАЈ О ДРУГОМ МЕНТОРСКОМ САСТАНКУ У ОКВИРУ ЈАВНОГ ПОЗИВА ПРОЈЕКТА РЕГИОНАЛНИ ПРОГРАМ ЛОКАЛНЕ ДЕМОКРАТИЈЕ НА ЗАПАДНОМ БАЛКАНУ 2 (ReLОaD2)

212

У оквиру Јавног позива за организације цивилног друштва/невладине организације за предају приједлога пројеката који се организује у склопу пројекта „Регионални програм локалне демократије на Западном Балкану 2“ (RеLОаD2) у сарадњи са Градом Сарајево, 26.5.2023. године у трајању од 11.00 до 13.15 часова одржан је други од три планирана менторска састанка за заинтересоване представнике и представнице организација цивилног друштва (ОЦД).

Други термин менторског састанка је најављен на званичној интернет страници Града Источно Сарајево. Састанак је одржан у просторијама Града Источно Сарајево (Стефана Немање бр.14) и присуствовало му је, поред ментора и представника ЈЛС, укупно oсам представника/ица из седам ОЦД-а (четири мушкарца и четири жене).

На почетку састанка учесницима је представљен ментор и његова улога у процесу. Учесницима је поновљено да се приоритетне области које су дефинисане Јавним позивом и смјерницама за апликанте морају поштовати и њихове пројектне идеје требало би да потпадају под једну од приоритетних области.

Током дискусије разговарало се о сљедећим темама:

Дефинисање резултата и активности у пројектним приједлозима

Током менторске сесије учесници су имали недоумице у вези са дефинисањем пројектних активности, које су углавном дефинисали као редовне активности удружења, а не сет активност креираних за одређени временски период. Ментор је подсјетио да пројекти треба да буду интегрисани као методолошки сет активности, креиран да оствари одређене специфичне циљеве и резултате унутар ограниченог временског оквира. У том контексту важно је на циљеве пројекта гледати као на рјешење претходно уоченог проблема, односно, као на позитивну и трајну промјену која ће се десити по завршетку пројектне интервенције.

Када је ријеч о питању активности, ради се о основним корацима и задацима које је потребно извршити да би се постигли жељени резултати. Пројектне активности требају бити груписане и повезане са релевантним пројектним резултатима, важно их је што боље разрадити јер су активности уједно и основа за припрему пројектног буџета.

У вези са попуњавањем матрице логичког оквира, учесницима је наглашено да обрате пажњу на поље предуслови и да реално, на основу анализе, наведу ризике и претпоставке за поједине нивое у матрици логичког оквира.

Циљна група

Ментор је подсјетио да циљне групе морају бити јасно дефинисане, као и јасна корист провођења пројекта за циљну групу. Неопходно је да се изврши детаљна процјена броја корисника пројекта/циљне групе, као и њена структура (родна структура, припадност појединим групама-рањивим, маргинализованим, из руралног подручја, итд). Истакнуто је да се наведу све укључене стране као што су посредни и крајњи корисници пројекта. Уколико пројекат укључује маргинализоване и рањиве групе становништва, потребно је обезбиједити прецизне податке, водећи рачуна о родној равноправности.

Дефинисање трошкова

Истакнуто је да се могу буџетирати само пројектне активности, односно, тражити само трошкови неопходни за реализацију пројектних активности. Трошкови/буџетске линије морају бити што прецизније процијењени и детаљно рашчлањени (без збирних буџетских линија – укупни трошкови или остали трошкови). Процјена трошкова мора бити извршена и на основу проведене анализе (потенцијалних добављача, предавача и слично), одређен очекивани трошак за сваку буџетску ставку. У случају прекорачења или мањег утрошка неке буџетске ставке, током реализације пројекта, све потенцијалне реалокације ће бити договорене са Пројектом. Наглашен је и принцип према ком административни и трошкови особља не могу да прелазе 30% укупних трошкова пројекта.

Објашњено је да буџетски трошкови могу бити: банкарска провизија, трошкови особља, трошкови превода пројекта. Код ангажовања предавача, уговори се могу склопити само са физичким лицима, док код набавке опреме, материјала, превоза и слично, то морају бити правна лица (уз обезбјеђивање транспарентог начина одабира).

На крају састанка ментор се захвалио присутним представницима ОЦД на учешћу, те најавио да ће у току мјесеца јуна бити организован још један менторски састанак, а све како би представницима/ацама ОЦД-а била пружена подршка приликом припреме пројектних идеја:

  • Трећи састанак са ментором у петак, 2. јуна 2023. године у 11.00 у просторијама Града Источно Сарајево (Стефана Немање бр.14), Град Источно Сарајево.
    Од представника ОЦД се очекује да на менторске састанке долазе са припремљеним нацртима обавезних докумената по јавном позиву.

У сврху транспарентности, сви записници, укључујући и овај, са одржаних састанака са ментором биће објављени на градској страници. На овај начин ће се омогућити да информације буду доступне за ОЦД које нису биле у могућности да присуствују састанцима са ментором.