ИЗВЈЕШТАЈ О ПРВОМ МЕНТОРСКОМ САСТАНКУ У ОКВИРУ ЈАВНОГ ПОЗИВА ПРОЈЕКТА РЕГИОНАЛНИ ПРОГРАМ ЛОКАЛНЕ ДЕМОКРАТИЈЕ НА ЗАПАДНОМ БАЛКАНУ 2 (ReLOaD2)

215

ИЗВЈЕШТАЈ О ОДРЖАНОМ ПРВОМ МЕНТОРСКОМ САСТАНКУ У ОКВИРУ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА ПРЕДАЈУ ПРОЈЕКТНИХ ПРИЈЕДЛОГА У СКЛОПУ ПРОЈЕКТА РЕГИОНАЛНИ ПРОГРАМ ЛОКАЛНЕ ДЕМОКРАТИЈЕ НА ЗАПАДНОМ БАЛКАНУ 2 (ReLOaD2) У ГРАДУ ИСТОЧНО САРАЈЕВО

У оквиру Јавног позива за организације цивилног друштва/невладине организације за предају приједлога пројеката, који се организује у склопу пројекта „Регионални програм локалне демократије на Западном Балкану 2“ (ReLOaD2)  у сарадњи са Градом Источно Сарајево, 19.5.2023. године у трајању од 11.00 до 13.00 часова одржан је први од три планирана менторска састанка за заинтересоване представнике и представнице организација цивилног друштва (ОЦД).

Први термин менторског састанка је најављен у огласу за јавни позив објављеном у новинама,  као и на званичној интернет страници Града Источно Сарајево те Развојног програма Уједињених нација (www.undp.org). Састанак је одржан у просторијама Града Источно Сарајево (Стефана Немање бр.14). и присуствовало му је, поред ментора и представника ЈЛС, укупно 11 представника/ица из 10 ОЦД-а (5 мушкараца и 5 жена).

На почетку састанка, учесницима је представљен ментор и његова улога у процесу. У том контексту истакнуто је каква врста помоћи се може очекивати од ментора и учесници/е су позвани да искористе прилику и кроз менторске састанке своје пројекте додатно профилишу. Први дио састанка је био посвећен смјерницама за апликанте гдје је поново наглашен значај поштивања правила дефинисаних кроз смјернице за апликанте. Учесницима је. такође. поновљено да се приоритетне области које су дефинисане Јавним позивом и смјерницама за апликанте морају поштовати, те да њихове пројектне идеје требају потпадати под једну од приоритетних области.

Други дио менторског састанка је био посвећен пројектним идејама самих организација. Неке од тема које су спомињане сасвим сигурно ће требати да се другачије формулишу и у том погледу управо други дио тренинга који ће се бавити логичким оквиром може им умногоме помоћи. Организацијама је сугерисано да организација манифестација/фестивала/смотри могу бити само активност која ће бити уклопљена у пројекат, а не његов основни циљ. Такође је речено да организације требају водити рачуна у томе да њихова пројектна идеја кореспондира са мисијом и визијом своје организације. Наглашена је потреба да се приликом креирања пројектног приједлога размишља и о одрживости пројектних резултата, јер једино на тај начин пројекат добија свој пуни смисао.

Највећи дио дискусије је суштински био усмјерен на питања везана за саме активности и њихову улогу у остварењу очекиваних резултата. Дио састанка је био посвећен и дефинисању циљних група и  представницима организација је скренута пажња на важност одабира циљне групе, њену квантификацију, али и потребу да се јасно означи пут којим се долази до циљне групе.

На састанку је разговарано и о индикаторима, начинима како се они постављају, те вези између индикатора и почетног стајалишта. Поновљено је да почетно стајалиште треба да искаже тренутно стање и да ће се остварење циљева управо мјерити кроз однос почетног стања и дефинисаних индикатора. Наглашено је да индикатори морају бити мјерљиви и да се приликом њиховог дефинисања  пронађе оптималан однос између реалности и амбиције.

Други менторски састанак биће организован 26.5.2023. године од 11,00 часова у просторијама Града Источно Сарајево (Стефана Немање бр.14), Град Источно Сарајево. Од представника ОЦД се очекује да на менторске састанке долазе са припремљеним нацртима обавезних докумената по јавном позиву.