ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЗА ОБАВЉАЊЕ ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛУГА СОКОЛАЦ

1671

Број:    02-014-135.1/16

Датум: 20.4.2016.  године

 

ПРЕДМЕТ: Позив за достављање понуда за набавку здравствених услуга систематског прегледа

радника Територијалне ватрогасне јединице града Источно Сарајево

 

Поштовани,

 

Позивамо Вас да нам доставите понуду за набавку здравствених услуга систематског прегледа радника Територијалне ватрогасне јединице града Источно Сарајево.

 

Процедура јавне набавке ће се извршити у складу са Правилником о поступку додијеле уговора из Анекса II дио Б Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине „Службени гласник БиХ“ број 104/14).

Све информације у вези са овим поступком можете добити од контакт особе: Слађана Цвијовић, тел.: 057/342-596 лок. 139, e-mail: javnenabavke@gradistočnosarajevo.net

 

 1. Предмет набавке

 

 • Предмет набавке је систематски преглед 14 радника Територијалне ватрогасне јединице града

Источно Сарајево – Соколац који обухвата сљедеће периодичне обавезне систематске:

 • преглед специјалисте медицине рада,
 • преглед специјалисте офтамолога,
 • преглед специјалисте неуропсихијатра или неуролога,
 • преглед психолога,
 • ЕКГ,
 • аудиограм,
 • лабараторијске анализе (СЕ, ККС, ШУК, УРИН, УРЕА, ВК, ХЕПАТОГРАМ, ТРАНСМИНАЗЕ) и
 • тест спирометрије.

 

Цијена мора бити изражена у конвертибилним маркама. Изузетно, ако се цијене наводе у другој валути наведени износ ће се прерачунати у КМ по курсу који утврђује Централна банка БиХ на дан отварања понуда и задржати по истом курсу све до истека важења понуде.

 

 • Редни број набавке у Плану јавних набавки за 2016. годину (Услуге из Анекса II дио Б):

Услуге /ред. бр. 9

1.3 Главни ЦПВ код: (85000000-9) – Услуге у подручју здравства и социјалне бриге

1.4 Мјесто пружања услуге: Источно Ново Сарајево.

1.5 Критеријум за додијелу уговора је: Најнижа цијена.

1.6 Уговор се закључује ради извршења једнократне услуге.

1.7 Понуда мора да важи најмање 90 дана.

1.8 Web страница на којој ће бити објављен позив је: www.gradistocnosarajevo.net.

 

 1. Услови за учешће

 

 • Да би учествовао у процедури јавне набавке, понуђач мора испуњавати сљедеће услове:
 • да је регистрован за обављање дјелатности која је предмет јавне набавке

 

 • У сврху доказивања испуњења горе постављених услова понуђач мора доставити сљедеће:
 • овјерену копију извода из судског регистра.

 

Уз копију извода понуђач је дужан доставити и попуњен образац за цијену понуде – услуге.

 

 • Понуда се доставља у оргиналу. Коверта са понудом се доставља на адресу уговорног органа Град Источно Сарајево, ул. Стефана Немање бр. 14, 71 123 Источно Ново Сарајево

На коверти мора бити назначено:

 • Назив и адреса уговорног органа,
 • Назив и адреса понуђача у лијевом горњем углу коверте,
 • Назив предмета,
 • Назив „Не отварај“.

 

 1. Рок за достављање понуде

 

Рок за достављање понуда је 27.04.2016. године до 10:30 часова, на адресу: Град Источно Сарајево, ул. Стефана Немање 14, 71 123 Источно Ново Сарајево.

 

 1. Обавјештење о додијели

 

Понуђачи ће бити обајвјештени о одуци уговорног органа о резултату поступка набавке у року од 7  (седам) дана од дана доношења одлуке, факсом или поштом. Уз обајвештење о резултатима поступка уговорни орган ће доставити понуђачима одлуку о додијели уговора или о поништењу поступка, као и записник о оцијени понуда.

 

 1. Информације о заштити права добављача

 

У случају да је уговорни орган у току поступка јавне набавке извршио повреду одредби Закона или подзаконских аката, имате право уложити жалбу уговорном органу, на начин и у роковима прописаним чланом 99. и 101. Закона.

 

У име уговорног органа

Ненад Самарџија, дипл.економиста