ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ, САОБРАЋАЈ И СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ- Одлука о комуналној накнади на подручју града Источно Сарајево

2872

На основу члана 22. Закона о комуналним дјелатностима (“Службени гласник Републике Српске“ број 124/11), чл. 4. и 6. Закона о Граду Источно Сарајево (“Службени гласник Републике Српске“ број 25/93, 8/96,33/97 и 74/05), члана 30. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске“ број 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 19. став 1. алинеја 14. Статута Града Источно Сарајево (“Службене Новине Града Источно Сарајево“, бр. 20/05), Скупштина Града Источно Сарајево, на 26. Редовној сједници, одржаној 30. марта 2012 године доноси:

 

 

O Д Л У К У

О КОМУНАЛНОЈ НАКНАДИ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА

ИСТОЧНО САРАЈЕВО

 

Члан 1.

Овом Одлуком у складу са Законом о комуналним дјелатностима утврђује се обавеза плаћања комуналне накнаде за кориштење објеката и уређаја заједничке комуналне потрошње (у даљем тексту комунална накнада) , обвезници плаћања комуналне накнаде као и основи и мјерила за утврђивање висине комуналне накнаде као и основи и мјерила за утврђивање висине комуналне накнаде , те основ за ослобађање од плаћања комуналне накнаде на подручју града Источно Сарајево.

Члан 2.

Обвезници накнаде из члана1 ове Одлуке су власници стамбеног , пословног или другог простора односно физичка и правна лица која су корисници објеката и уређаја заједничке комуналне потрошње.

Члан 3.

Комунална накнада се плаћа на име обављања послова заједничке комуналне потрошње , кориштења објеката и уређаја заједничке комуналне потрошње и то:

 • чишћење јавних површина;
 • одржавање и уређење јавних зелених површина;
 • одржавање јавних саобраћајних површина у насељу;
 • одвођење атмосферских вода и падавина са јавних површина;
 • водовода и канализације;
 • електричне ПТТ мреже ;
 • гријања (Гас, централно гријање и др.);
 • јавни градски и приградски превоз и
 • погребна дјелатност.

Члан 4.

Комунална накнада се одређује према јединицама мјере изграђене корисне површине (m2) за;

 1. пословни простор (трговина, угоститељство, занатство и др.)
 2. пословни и други производни објекти привредних друштава,
 3. објекти друштвеног стандарда (образовни, културни, здравствени, спортски и др.).
 4. стамбени простор,
 5. помоћни објекти(шупе, гараже и др.).

Цијена комуналне накнаде по m2 корисне површине изграђеног простора зависи од степена опремљености  тог простора.

Опремљеност простора се утврђује одлуком скупштине општине о  одређивању обихвата и зона грађевинског земљишта на свом подручју.

 

Члан 5.

Висина комуналне накнаде за физичка лица утврђје се на почетку године у мјесечном износу рјешењем Одјељења за просторно уређење, саобраћај и стамбено комуналне послове Града Источно Сарајево и то од I до  IV зоне грађевинског земљишта:

Ред.Бр. Вриједност  објекта Мјесечна накнада по 1 m2Корисног простора
1 Пословни простор ( трговина, угоститељство, занатство и др.) 0,08
2 Пословни и други производни објекти привредног друштва 0,06
3 Стамбени простор 0,04
4 Помоћни објекти (шупе, гараже и др.) 0,03

 

 

Против рјешења из става 1. Овог члана може се изјавити жалба Министарству за просторно уређење , грађевинарство и екологију Републике Српске.

 

Члан 6.

Правна лица, као обвезници комуналне накнаде овом Одлуком дужни су пријавити обавезу комуналне накнаде најкасније до 31ч.3. текуће године. Пореској управи Републике Српске и уплату прве рате извршити најкасније до 30.6. а другу рату до 30.9. текуће године

Уколико обвезник почне са коришћењем објекта послије 30.6. текуће године , обавезан је да плати комуналну накнаду  у висини 50% од предвиђене накнаде.

 

Члан 7.

Обавези плаћања комуналне накнаде не подлијежу:

 • Објекти у својини вјерских организација који су намјењени и користе се за обављање вјерских обреда;
 • Објекти проглашени од надлежних органа као културни или историсјки споменици;
 • Дипломатска и конзуларна представништва страних држава
 • Склоништа људи и добара од ратних дејстава,осим ако се користе за намјене по основу којих се остварује приход.

 

Комуналну накнаду на станове и куће не плаћају :

 • Породице погинулих бораца и ратни војни инвалиди од I-IV категорије ;
 • Лица регистрована код центра за социјални рад , односни лица која примају социјалну помоћ;
 • Лица која примају дјечији додатак.

 

Члан 8.

Средства прикупљена по овом виду накнаде усмјераваће се за:

 • подизање квалитета комуналних услуга;
 • проширењре комуналне инфраструктуре ;
 • јачање јавних комуналних друштава;
 • изради просторно-планске и техничке документације , те студија и елабората из комуналне дјелатности .

Комунална накнада се плаћа као врста прихода 722461

 • накнада за коришћење комуналних добара од општег интереса .

Члан 9.

Средства прикупљена по основу комуналне накнаде распоређују се на сљедећи начин и то :

 • 75 % Граду Источно Сарајево
 • 25% удруженим општинама

Уплата се врши на жиро-рачун Града Источно Сарајево број 562-012-00000977-80 отворен код НЛБ Развојне банке и 555-002-03029248-09 отворен код  Нове банке.

 

Члан 10.

Одјељење за просторно уређење, саобраћај и стамбено комуналне послове Града Источно Сарајево надлежно је да води све оперативно техничке и финансијске послове у вези са комуналном накнадом.

Члан 11.

Надзор за спровођење ове Одлуке вршиће Пореска управа Републике Српске, надлежна комунална полиција и Одјељење за просторно уређење, саобраћај и стамбено комуналне послове, свако у оквиру своје надлежности.

Члан 12.

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о комуналној накнади на подручју град Источно Сарајево број: 01-013.23-107/09 од 23.12.2009. године и број: 01-013-48.17/11 од 24.11.2011. године (“ Службене новине града Источно Сарајево“, бр. 28/09 и 16/11).

Члан 13.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеним новинама града Источно Сарајево“

 

 

Број: 01-013-19.26/12                                                     Предсједник Скупштине

Источно Сарајево                                                             Града Источно Сарајево

30. март 2012. Године                                                      Мирослав  Лучић, с.р.

 

 

На основу члана 7. Закона о комуналним дјелатностима („Службени гласник Републике Српске“, бр. 4 /12), чл. 4. и 6. Закона о Граду Источно Сарајево („Службени гласник Републике Српске“, бр. 25/93,8/96, 33/97 и 74/05) члана 30. става 1. алинеја 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 1/04, 42/05 и 118/05) и члана 19. став 1. алинеја 14. Статута Града Источно Сарајево („Службене новине града Источно Сарајево“, бр. 20/05), Скупштина града Источно Сарајево на другој редовној сједници одржаној 24. априла 2013. године донијела је

 

ОДЛУКУ

О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О КОМУНАЛНИМ НАКНАДАМА

НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА ИСТОЧНО САРАЈЕВО

 

 

Члан 1.

У Одлуци о комуналној накнади на подручју града Источно Сарајево број -01-013-19.25-/12 од 30.2.2012. године („Службене новине града Источно Сарајево“, бр. 3/12) члан 2. став 2. мијења се и гласи:

„Средства наплаћена по основу ове Одлуке на име комуналне накнаде распоређују се на сљедећи начин: 85% Граду Источно Сарајево, 15% удруженим општинама;

Члан 2.

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеним новинама града Источно Сарајево.

 

 

Број: 01-013-34.43/13                                              Предсједник Скупштине

Источно Сарајево                                                     Града Источно Сарајево

24. април 2013. године                                             Мирослав  Лучић, с.р.

 

 

На основу члана 22. Закона о комуналним дјелатностима (“Службени гласник Републике Српске“ број 124/11), члана 30. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске“ број 101/04, 42/05 и 118/05 и 50/10) и члана 19. став 1. алинеја 14. Статута Града Источно Сарајево (“Службене Новине Града Источно Сарајево“, бр. 20/05 и 15/14), Скупштина града Источно Сарајево, на 23. редовној сједници донијела је:

 

 

ОДЛУКУ

О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О

КОМУНАЛНОЈ НАКНАДИ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА

ИСТОЧНО САРАЈЕВО

 

Члан 1.

У Одлуци о комуналној накнади на подручју града Источно Сарајево број: 01-013-19.25/12 („Службене новине града Источно Сарајево“ бр. 3/12 и 07/13, у даљем тексту: Одлука), у члану 5. став 1. табели под редним бројем три мијења се мјесечна накнада по m2 корисног простора, тако да гласи „Стамбени простор 0,036“.

Члан 2.

У члану 10. Одлуке послије става 1, додаје се став 2. који гласи:

(2) Као релевантни подаци за вођење управног поступка наплате комуналне накнаде могу се користити подаци достављени од институција Републике Српске и то,

а) Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове Републике Српске;

б) Пореске управе Републике Српске;

ц) Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске;

д) Општина које улазе у састав града Источно Сарајево.

Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеним новинама града Источно Сарајево“.

 

Број 01-013-67.14/15                                                  Предсједник Скупштине

Источно Сарајево,                                                          Града Источно Сарајево

 1. децембар 2015. године                                                    Мирослав Лучић, с.р.