Правилник о критеријумима, начину и поступку расподјеле средстава невладиним, непрофитним организацијама и удружењима грађана чији се пројекти финансирају или суфинансирају из Буџета Града Источно Сарајево

1612

На основу члана 72. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС„ број: 101/04) и члана 56. Статута Града Источно Сарајево („Службене новине Града Источно Сарајево„ број:20/05), Градоначелник Града Источно Сарајево, д о н о с и:
                                                                                                 

П Р А В И Л Н И К

о критеријима, начину и поступку расподјеле средстава невладиним, непрофитним организацијама и удружењима грађана чији се пројекти финансирају или суфинансирају средствима из Буџета Града Источно Сарајево
Члан 1.

Овим Правилником се утврђују критерији, начин и поступак расподјеле средстава Буџета Града Источно Сарајево намијењених за финансирање или суфинансирање пројеката невладиних, непрофитних организација и удружења грађана (у даљем тексту: Удружења).

Члан 2.

Средства ће бити додијељена удружењима која су регистрована у Босни и Херцеговини која имају сједиште на подручју Града Источно Сарајево и који претежни дио својих активности реализују на подручју Града Источно Сарајево.

Наведеним средствима Буџета Града намјењеним удружењима, могу се финансирати или суфинансирати само они пројекти који се реализују на подручју Града Источно Сарајево.

Члан 3.

Средства предвиђена за финансирање пројеката удружења, додјељују се на основу јавног конкурса који расписује Градоначелник Града источно Сарајево. Јавни конкурс се објављује у дневном листу, на огласној табли Града и на web страници Града Источно Сарајево. Јавни конкурс се може додатно оглашавати преко јавног сервиса РТВ Источно Сарајево како би се осигурала максимална транспарентност конкурса. Јавни конкурс за расподјелу средстава је отворен 15 дана од дана објављивања.

Члан 4.

Јавни конкурс за расподјелу средстава Буџета ће бити расписан најкасније 30 дана након усвајања Буџета Града Источно Сарајево за наредну годину.

Члан 5.

Пријава на Јавни конкурс подноси се на прописаном обрасцу који утврђије Одјељење за привреду и друштвене дјелатности Града. Пријава се подноси Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности-Комисији за расподјелу средстава, у затвореној и запечаћеној коверти и предаје у пријемној канцеларији Града лично или поштом.

Уз пријаву се обавезно доставља:

1. Пројекат којим удружење конкурише за додјелу средстава,
2. Изјава овлаштеног лица да удружење није добило средства од другог донатора за пријављени пројекат у укупној вриједности пројекта,
3. Рјешење о регистрацији удружења.

Члан 6.

Приједлог расподјеле средстава на основу вредновања и бодовања сваког пројекта врши Комисија коју именује градоначелник Града. Комисија се састоји од 5 /пет/ чланова од којих су 3 /три/ из реда одборника Скупштине Града, а остала 2 /два/ из реда Административне службе Града. Градоначелник може додатно у комисију именовати и стручна лица изван институција Града, уколико то налаже комплексност појединих пројеката који се финансирају.

Члан 7.

Комисија врши оцјену пројеката на основу слиједећих критерија:

1. Важност пројекта из наведене области за Град Источно Сарајево,

2. Циљеви пројекта
– рјешавање проблема дјеце, омладине, породице, избјеглица, повратника,
старих особа и особа са посебним потребама
– развој демократских стандарда и укупне демократизације друштва,
– очување животне средине.
– афирмација слободе, толеранције и других етичких вриједности

3. Самоодрживост пројекта
– да ли ће пројекат производити позитивне дугорочне ефекте на локалну заједницу уз услове самофинансирања,

4. Укупна вриједност пројекта и финансијско учешће удружења у пројекту/предност имају пројекти који захтијевају мање учешће Града за суфинансирање,

5. Квалификованост чланова удружења за реализацију пројекта и ангажовање волонтера
6. Динамички план-вријеме потребно за имплементацију пројекта/предност имају пројекти који захтијевају краћи период за реализацију,

7. Утицај пројекта на циљане кориснике.
Неће се разматрати они пројекти који немају потпуну документацију или не задовољавају слиједеће критерије:

1. Нису поднешени на прописаном обрасцу пријаве,
2. Недостају кључне информације за оцјену пројекта
3. Износ тражених средстава прелази износ укупно планираних средстава
4. Уколико се пројекат имплементира ван подручја Града Источно Сарајево
5. Уколико не постоји заинтересованост Града Источно Сарајево за понуђени
пројекат,
6. Уколико удружења нису извршила правдање средстава која су им одобрена у претходној буџетској години.

Члан 8.

За оцјену пројекта према утврђеним критеријумима користи се скала од 0-5 бодова за сваки критериј појединачно. Сваки члан комисије бодује пројекат по сваком појединачном критерију.
Комисија је дужна у року од 10/десет/ дана од дана истека јавног конкурса утврдити приједлог расподјеле средстава према сачињеној ранг листи и доставити га градоначелнику Града.

Члан 9.

Коначну одлуку о финансирању понуђених пројеката доноси Градоначелник на приједлог Комисије. Градоначелник је дужан коначну одлуку о расподјели средстава донијети у року од 5 /пет/ дана од пријема приједлога Комисије.
На основу коначне одлуке о расподјели средстава, Градоначелник закључује уговоре са одабраним удружењима којим се регулишу међусобна права и обавезе.
Члан 10.

Одлука о расподјели средстава биће објављена у свим средствима информисања у којима је био објављен јавни конкурс у року од 5 /пет/ дана од дана доношења коначне одлуке о расподјели средстава.

Члан 11.

Невладина удружења којима су додјељена средства по основу одобрених пројеката, подносе Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности извјештај о реализацији пројеката са финансијским извјештајем у року од 1 /једног/ мјесеца по истеку буџетске године за коју су средства додијељена.

Члан 12.

Одјељење за привреду и друштвене дјелатности ће у складу са акционим и динамичким плановима наведеним у пријавама. вршити надгледање и контролу реализације одобрених пројеката, што ће бити регулисано међусобним уговором.

Члан 13.

Доношењем овог Правилника, Правилник број: 02-014-1/10 од 04.01.2010 године ставља ван снаге.

Члан 14.

Овај Правилник ступа на снагу даном доношења и објавит ће се у „Службеном гласнику„ Града Источно Сарајево и на web страници Града Источно Сарајево.

Број:02-014.1-1/10

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Датум:13.01.2010.год

Др Винко Радовановић

 

 

На основу члана 72. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС„ број: 101/04) и члана 56. Статута Града Источно Сарајево („Службене новине Града Источно Сарајево„ број:20/05), градоначелник Града Источно Сарајево, д о н о с и:

П Р А В И Л Н И К

о измјенама и допунама Правилника о критеријима, начину и поступку расподјеле средстава невладиним, непрофитним организацијама и удружењима грађана чији се пројекти финансирају или суфинансирају средствима из Буџета Града Источно Сарајево

Члан 1.

Члан 9. Правилника о критеријима, начину и поступку расподјеле средстава невладиним, непрофитним организацијама и удружењима грађана чији се пројекти финансирају или суфинансирају средствима из Буџета Града Источно Сарајево, (у даљем тексту: Правилник) мијења се и гласи:
„Коначну одлуку о финасирању понуђених пројеката доноси Градоначелник на приједлог Комисије.
Градоначелник задржава право да утврди резерву средстава за област невладиних непрофитних организација и удружења грађана из средстава Буџета Града намијењених за ову област, чији пројекти се финасирају или суфинасирају из Буџета Града. Средства резерве ће се користити за оне пројекте невладиних удружења који у моменту расписивања јавног конкурса нису били актуелни ни аплицирани од стране евентуалног корисника а од интереса су за Град Источно Сарајево.
Градоначелник је дужан коначну одлуку о расподјели средстава донијети у року од 5 /пет/ дана од пријема приједлога Комисије.
На основу коначне одлуке о расподјели средстава, Градоначелник ће закључити појединачне уговоре са одабраним удружењима којим се регулишу међусобна права и обавезе„.

Члан 2.

Остале одредбе Правилника остају непромијењене.
Члан 3.

Овај Правилник ступа на снагу даном доношења и објавит ће се у „Службеним новинама„ Града Источно Сарајево и на WEB-страници Града Источно Сарајево.

Број:02-014.1-1/10                                                                                                       ГРАДОНАЧЕЛНИК
Датум:05.05.2010.г                                                                                                      др Винко Радовановић

 

На основу члана 72. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС„ број: 101/04) и члана 56. Статута Града Источно Сарајево („Службене новине Града Источно Сарајево„ број:20/05), градоначелник Града Источно Сарајево, д о н о с и:
                                                                                          

П Р А В И Л Н И К

о измјенама и допунама Правилника о критеријима, начину и поступку расподјеле средстава невладиним, непрофитним организацијама и удружењима грађана чији се пројекти финансирају или суфинансирају средствима из Буџета Града Источно Сарајево

Члан 1.

Члан 10. Правилника о критеријима, начину и поступку расподјеле средстава невладиним, непрофитним организацијама и удружењима грађана чији се пројекти финансирају или суфинансирају средствима из Буџета Града Источно Сарајево, (у даљем тексту: Правилник) мијења се и гласи:
„Одлука о расподјели средстава за финансирање пројеката невладиних, непрофитних организација и удружења грађана, биће објављена ва WEB-страници Града Источно Сарајево у року од пет дана од доношења коначне одлуке о расподјели средстава„.
Члан 2.

Остале одредбе Правилника остају непромијењене.
Члан 3.

Овај Правилник ступа на снагу даном доношења и објавит ће се у „Службеним новинама„ Града Источно Сарајево и на WEB-страници Града Источно Сарајево.

Број:02-014.2-1/10                                                                                                        ГРАДОНАЧЕЛНИК
Датум:08.02.2011.г                                                                                                        др Винко Радовановић