БУЏЕТ ГРАДА ИСТОЧНО САРАЈЕВО ЗА 2020. ГОДИНУ

375

Буџет Града Источно Сарајево можете погледати у наставку:

Буџет ( општи дио)

Буџетски приходи и примици за нефинансијску имовину

Буџетски расходи и издаци за нефинсијску имовину

Финансирање

Расходи по РЈТ

Функционална класификација

Функционална класификација (табела 2)