Одјељење за просторно уређење, саобраћај и стамбено-комуналне послове

Начелник Одјељења за просторно уређење, саобраћај и стамбено-комуналне пословеНебојша Џебо , дипл.инг.маш.

БИОГРАФИЈА

Рођен 27.01.1965.год. у Сарајеву. Академско звање је стекао 1990.год. на Машинском факултету у Сарајеву. До избијања ратних сукоба радио је као професор стручно теоријске наставе у СШЦ „Игмански марш“ на Илиџи. Учесник је ВРС од 1992.г. до 1995.г.у Дринском корпусу војске Републике Српске. Послиjе рата био је професор у СШЦ „Милорад Влачић“, затим у два мандата обављао функцију директора „Водовод и канализација“ Власеница, а по престанку мандата именован је на функцију Начелника за инспекцијске послове и комуналне полиције у Административној служби општине Власеница.Од 2009. – 2012. године обављао је функцију Начелника одјељења за привреду и друштвене дјелатности општине Источно Ново Сарајево.Тренутно обавља функцију Начелника Oдјељења за просторно уређење, саобраћај и стамбено комуналне дјелатности у градској управи града Источно Сарајево. На Машинском факултету у Сарајеву завршио специјалистички студиј Локална околинска инфраструктуру. Ожењен је и отац је једног дјетета.

Начелник Одјељења за просторно уређење, саобраћај и стамбено-комуналне послове: руководи и координира рад одјељења, стара се и одговара за законито и благовремено обављање послова и предузима мјере, предлаже доношење прописа из дјелокруга рада одјељења и предузима потребне мјере, прати и контролише све стручно-оперативне послове из области просторног уређења, врши надзор над радом радника у циљу постизања ефикасности послова и радних задатака, те брине о правилном кориштењу имовине и средстава за рад, прати прописе из дјелокруга рада одјељења и контролише њихову примјену, обавља и друге послове по налогу градоначелника, за свој рад одгоран је градоначелнику.

e-mail: saobracajstambenokomunalno@gradistocnosarajevo.net