Одјељење за просторно уређење, саобраћај и стамбено-комуналне послове

В.д. начелника Одјељења за просторно уређење, саобраћај и стамбено-комуналне послове –  Обрад Ковач.

e-mail: saobracajstambenokomunalno@gradistocnosarajevo.net

Начелник Одјељења за просторно уређење, саобраћај и стамбено-комуналне послове: руководи и координира рад одјељења, стара се и одговара за законито и благовремено обављање послова и предузима мјере, предлаже доношење прописа из дјелокруга рада одјељења и предузима потребне мјере, прати и контролише све стручно-оперативне послове из области просторног уређења, врши надзор над радом радника у циљу постизања ефикасности послова и радних задатака, те брине о правилном кориштењу имовине и средстава за рад, прати прописе из дјелокруга рада одјељења и контролише њихову примјену, обавља и друге послове по налогу градоначелника, за свој рад одгоран је градоначелнику.