ЈАВНИ КОНКУРС за суфинансирање научно – истраживачког рада у школској 2016/2017. години

1581

Број: 02-014-188.  /17. год.

Датум, 19 .07.   2017. год.

 

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), члана 56. Статута Града Источно Сарајево („Службене новине Града Источно Сарајево“, број 20/05)  и Правилника о суфинансирању научно-истраживачког рада број 02-022-1/10 од 09.03.2010. године  и измјене правилника  број 02-022-1.1/11 од 05.05.2011.год градоначелник Града Источно Сарајево расписује:

 

ЈАВНИ  КОНКУРС

 

За суфинансирање научно истраживачког рада у школској 2016/2017 . години и то :

-суфинансирање  посдипломског студија  и докторске дисертације / други и трећи / циклус

 

I

Расписује се Јавни  конкурс за  суфинансирање научно- истраживачког рада у школској 2016/2017 . години  за 20 ( двадесет) кандидата  и то  -суфинансирање  посдипломског студија  и докторске дисертације / други и трећи /  циклус

Кандидатима ће бити исплаћено по 500, 00 КМ словима ( пет стотина конвертибилних марака ).

 

II

Општи  услови за  учешће на Јавном  конкурсу :

  • Да  кандидат за суфинансирање  посдипломског студија  није старији од 34 године, а кандидат за суфинансирање докторске дисетације  није старији од 38. година
  • Да кандидати могу користити  средства из буџета Град Источно Сарајево  максимално  два пута за посдипломски студиј  или једном  за докторску дисертацију.
  • Предност у одабирању суфинасирања имаће кандидати који се налазе у научноистраживачком процесу.
  • Да су кандидати са сталним пребивалиштем на подручју града Источно Сарајево.

 

III

Потребна документа

 

Уз пријаву на конкурс  кандидати су дужни  да доставе доказе о испуњавању услова:

 

  1. Копију индекса другог циклуса , а за трећи циклус-докторски студиј – доказ о  одобрења докторске дисертације .

2.Увјерење о  пребивалишту- не старије од шест мјесеци .

3.Извод из матичне књиге рођених.

4.Потврду установе о запослењу ако је кандидат запослен.

5.Кратка биографија са подацима о социјалном и породичном статусу

6. Доказ  о учешћу у наставнонаучном процесу

 

IV

Конкурс остаје отворен 15 дана од дана објављивања у дневним новинама , односно на

www.gradistocnosarajevo.net

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Пријава за Јавни конкурс подноси се у затвореној и запечаћеној коверти на адресу: Град Источно Сарајево – Одјељење за привреду и друштвене дјелатности, са назнаком „Јавни конкурс за суфинасирање научно истраживачког рада за 2016/2017 год.“, Стефана Немање 14, Источно Ново Сарајево, а предаје се у пријемној канцеларији Града -Протокол, лично или поштом.

 

 

Г Р А Д О Н АЧ Е Л Н И К

Ненад Вуковић