ЈАВНИ КОНКУРС ЗА РАСПОДЈЕЛУ СРЕДСТАВА НЕВЛАДИНИМ, НЕПРОФИТНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА И УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА ЧИЈИ СЕ ПРОЈЕКТИ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ИСТОЧНО САРАЈЕВО ЗА 2019. ГОДИНУ

2177

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), члана 75. Статута Града Источно Сарајево („Службене новине Града Источно Сарајево“, број 20/17 и члана 3. Правилника о критеријима, начину и поступку расподјеле средстава невладиним, непрофитним организацијама и удружењима грађана чији се пројекти финансирају или суфинансирају средствима из буџета Града Источно Сарајево бр. 02-014-1/10 од 13.01.2010. године, број 02-014.1-1/10 од 05.05.2010. године и бр. 02-014.2-1/10 од 08.02.2011. године („Службене новине Града Источно Сарајево“, број 3/10, 5/10 и 1/11), градоначелник Града Источно Сарајево расписује:

 

                                                       ЈАВНИ КОНКУРС

 

за расподјелу средстава невладиним, непрофитним организацијама и удружењима грађана

чији се пројекти финансирају из буџета Града Источно Сарајево за 2019. годину

I

Предмет јавног конкурса је расподјела дијела планираних средстава у износу од 48.000,00 КМ из буџета Града Источно Сарајево за 2019. годину намијењених за финансирање или суфинансирање пројеката невладиних, непрофитних организација и удружења грађана /у даљем тексту: невладина удружења/.

II

Право учешћа на јавном конкурсу за расподјелу средстава имају сва невладина удружења која су регистрована у Босни и Херцеговини, имају сједиште у граду Источно Сарајево и претежни дио својих активности реализују на подручју града Источно Сарајево.

Наведеним средствима буџета Града намијењеним пројектима невладиних удружења могу се финансирати или суфинансирати само они пројекти који се реализују на подручју града Источно Сарајево.

III

Пријава на јавни конкурс подноси се на прописаном обрасцу који се може преузети у Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности Града у:

 • Згради Административног центра Града Источно Сарајево, улица Стефана Немање бр.14, канцеларија за Протокол или на web страници Града www.gradistocnosarajevo.net

 

Пријаве које не буду достављене на прописаном обрасцу неће се разматрати.

IV

Уз прописану пријаву обавезно доставити:

 1. Пројекат који се пријављује на Јавни конкурс,
 2. Изјаву овлаштеног лица да апликант није добио средства од другог донатора или из других извора у укупној вриједности пријављеног пројекта,
 3. Рјешење о регистрацији.

V

Расподјела средстава буџета Града намијењених за пројекте невладиних удружења утврђује се на основу Правилника о критеријима, начину и поступку расподјеле средстава невладиним, непрофитним организацијама и удружењима грађана чији се пројекти финансирају или суфинансирају средствима из буџета Града Источно Сарајево. Правилник је објављен на web страници Града www.gradistocnosarajevo.net

Оцјена пројеката ће се вршити на основу сљедећих критерија:

 

 1. Важност пројекта из наведене области за Град Источно Сарајева
 2. Циљеви пројекта:
 • рјешавање проблема дјеце, омладине, породице, избјеглица, повратника, старих особа и особа са посебним потребама
 • развој демократских стандарда и укупне демократизације друштва
 • очување животне средине
 • афирмација слободе, толеранције и других етичких вриједности.

3. Континуитет и самоодрживост пројекта /да ли ће пројекат производити позитивне дугорочне ефекте на локалну заједницу уз услове самофинансирања

4. Укупна вриједност пројекта, финансијско учешће апликанта и износ тражених средстава /предност имају пројекти који захтијевају мање учешће Града у финансирању/

5. Квалификованост чланова удружења за реализацију пројекта и ангажовање волонтера

6. Динамички план – вријеме потребно за реализацију пројекта /предност имају пројекти који захтијевају краћи период за реализацију/

7. Утицај пројекта на локалну заједницу и циљане кориснике /број потенцијалних корисника.

VI

Неће се разматрати они пројекти:

 1. Који нису поднешени на прописаном обрасцу и нису достављени у прописаном року
 2. Који немају потпуну документацију или недостају кључне информације за оцјену пројекта
 3. Код којих износ тражених средстава прелази укупно планирана средства
 4. Који се имплементирају ван подручја града Источно Сарајево
 5. За које не постоји заинтересованост Града
 6. Чији подносилац није доставио наративно – финансијски извјештај за правдање додијељених средстава /уколико су били корисници средстава/ из буџета Града за претходну буџетску годину.

 

VII

Јавни конкурс за расподјелу средстава отворен је 15 /петнаест/ дана од дана објављивања. Пријава за Јавни конкурс подноси се у затвореној и запечаћеној коверти на адресу: Град Источно Сарајево – Одјељење за привреду и друштвене дјелатности, са назнаком „за расподјелу средстава буџета Града Источно Сарајево за 2019. годину за невладине организације“, Стефана Немање 14, Источно Ново Сарајево, а предаје се у пријемној канцеларији Града – Протокол, лично или поштом.

VIII

Одлука о расподјели одобрених средстава буџета Града Источно Сарајево за 2019. годину за пројекте невладиних, непрофитних организација и удружења грађана биће објављена на web страници Града Источно Сарајево у року од 5 /пет/ дана од доношења Одлуке.

   Број:02-014-89/19

   Датум:05.03.2019.

  Источно Сарајево

                                                                                                           ГРАДОНАЧЕЛНИК

                                                                                                                                                                                                             _________________

                                                                                             Ненад Вуковић

 

 

Пријавни образац за расподјелу средстава из буџета Града Источно Сарајево за 2019. годину за пројекте невладиних, непрофитних организација и удружења грађана можете преузети ОВДЈЕ.

 

П Р А В И Л Н И К о критеријима, начину и поступку расподјеле средстава невладиним, непрофитним организацијама и удружењима грађана чији се пројекти финансирају или суфинансирају средствима из Буџета Града Источно Сарајево можете погледати ОВДЈЕ.

 

П Р А В И Л Н И К о измјенама и допунама Правилника о  критеријима, начину и поступку расподјеле средстава невладиним, непрофитним организацијама и удружењима грађана чији се пројекти финансирају или суфинансирају средствима из Буџета Града Источно Сарајево можете погледати ОВДЈЕ.

 

П Р А В И Л Н И К о измјенама и допунама Правилника о  критеријима, начину и поступку расподјеле средстава невладиним, непрофитним организацијама и удружењима грађана чији се пројекти финансирају или суфинансирају средствима из Буџета Града Источно Сарајево можете погледати ОВДЈЕ.