ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА УСКЛАЂИВАЊА РЕДОВА ВОЖЊЕ АУТОБУСКИХ ЛИНИЈА ПОДРУЧЈА ГРАДА ИСТОЧНО САРАЈЕВО ЗА РЕГИСТРАЦИОНИ ПЕРИОД 2019/2020. ГОДИНУ

1179

Број:  05-347-  9 /19

Датум: 02. 04. 2019. године

 

 

 

 

                                                 О  Б  А  В  Ј  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

о покретању поступка усклађивања редова вожње аутобуских линија подручја града Источно Сарајево за регистрациони период  2019/2020. годину

 

На основу члана 4. Правилника о усклађивању и регистрацији редова вожње аутобуских  линија града Источно Сарајево (“Службене новине града Источно Сарајево“, бр. 6/18), обавјештавају се превозници који обављају линијски превоз лица да се покреће поступак усклађивања редова вожње аутобуских линија града Источно Сарајево за 2019/2020. годину.

 

У поступку усклађивања редова вожње аутобуских линија на подручју Града Источно Сарајево могу учествовати сви заинтересовани превозници града, који имају одговарајуће важеће лиценце  за обављање јавног линијског превоза лица,   у складу са Правилником о условима и поступку издавања лиценце превозника, извода из лиценце и начину означавања возила (“Службени гласник Републике Српске“, број 77/17, 79/17, 19/18, 109/18), важеће лиценце раније издате од стране града  и који испуњавају услове прописане Законом о превозу у друмском саобраћају Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске“ број 47/17).

 

За усклађивање је потребно доставити:

 

  1. Захтјев за усклађивање са подацима о превознику (тачна адреса, број телефона, име и презиме директора и број мобилног телефона директора).

 

  1. За превознике који први пут учествују на усклађивању као и превозници који су извршили измјене у регистру  потребно је доставити по  један  примјерак овјерене копије регистрације предузећа, односно за самосталног привредника овјерена  рјешења за рад издата од надлежног општинског органа.

 

  1. За редове вожње који се одржавају  у кооперацији, обавезно навести кооперанта

на реду вожње и доставити овјерен Уговор о кооперацији од стране свих   

копераната, без кога се приједлози вожње неће разматрати. Уговори који су

раније склопљени на неодређено вријеме који су важећи и који су достављени

за  прошли регистрациони период не морају се поново достављати.

 

  1. Цјеновнике услуга превозника за појединачне карте, мјесечне ђачке, мјесечне студентске и  мјесечне радничке, који ће бити овјерени од стране органа Града Источно Сарајево приликом регистрације редова вожње и важит ће за регистрациони период.

 

 

Приједлози редова вожње морају бити усаглашени са  “Даљинаром“  минималним временима вожње аутобуских линија града Источно Сарајево, те Правилником о усклађивању и регистрацији редова вожње аутобуских линија града Источно Сарајево (“Службене новине града Источно Сарајево“, број 6/18)

 

Редове вожње градских и приградских линија потребно је доставити према следећем:

 

  1. Списак старих редова вожње доставити у 3  примјерка (није потребно достављати старе редове вожње који су раније овјерени);

 

  1. Списак старих редова вожње са промјеном;

-Овјерене приједлоге старих редова вожње са промјеном доставити у 3 примјерка.

(Обавезно навести за сваки ред вожње са промјеном на шта се тачно промјена

односи);

 

  1.  Списак нових редова вожње за усклађивање;

– Овјерене приједлоге нових  редова вожње доставити у 3 примјерка.

 

Све приједлоге редова вожње потребно је доставити на прописаним обрасцима редова вожње.

 

На приједлозима редова вожње обавезно назначити да ли је предметни приједлог, стари са промјеном или нови ред вожње.

 

Град Источно Сарајево ће по потреби и по захтјевима јединица локалне самоуправе града понудити за одређене линије нове поласке у складу са захтјевима и стварним потребама општина и грађана града.

 

Заинтересовани превозници у складу са чланом 12. Правилника о усклађивању и регистрацији редова вожње аутобуских линија града Источно Сарајево за учешће у поступку усклађивања редова вожње плаћају накнаду:

 

150,00 КМ за сваки најављени СТАРИ РЕД ВОЖЊЕ СА ПРОМЈЕНОМ.

 

200,00 КМ за сваки најављени полазак и за сваки најављени повратак (један обрт) на НОВОМ РЕДУ ВОЖЊЕ аутобуских  линија града Источно Сарајево.

 

Без уплате и достављеног  доказа о уплати  нови приједлози редова вожње се неће узимати у разматрање.

 

Уплате извршити на жиро рачун буџета града Источно Сарајево број: 555-002- 03029248-09 Нова банка а.д. са назнаком ’’За редове вожње’’, Врста прихода 722521, Буђетска организација 1000130, Позив на број 0000000000.

 

 

Наведену документацију потребно је доставити граду Источно Сарајево, Одјељење за просторно уређење, саобраћај и стамбено-комуналне послове, ул. Стефана Немање број 14. Источно Сарајево, најкасније до 26. 04. 2019. године.

 

Документација се доставља у запечаћеној коверти са назнаком  “За усклађивање редова вожње“– не отварати.

 

 

 

Захтјеве са мањкавом документацијом комисија неће узимати у разматрање.

 

Након што комисија прегледа ваљаност приспјелих захтјева, формират ће се Књига приједлога редова вожње аутобуских линија града Источно Сарајево, која ће се доставити свим заинтересованим превозницима заједно са Закључцима, те ће се након тога  организоват састанак усклађивања редова вожње на којима ће бити позвани сви заинтересовани превозници.

 

За све информације можете се обратити на телефон 057/ 340-868.

 

Ово Обавјештење биће објављено у дневним новинама “ЕУРО-БЛИЦ РС“, као и на интрнет страници града Источно Сарајево.

 

 

                                                                                               Н А Ч Е Л Н И К

 

                                                                                           Небојша Џебо дипл. инг. маш.