ПАЛЕ- Јавни конкурс за додјелу подстицајних средстава за развој предузетништва за 2021. годину

446

На основу Закључка Скупштине општине Пале број 01-30-2/21 од 07.10.2021. године о усвајању Програма подстицаја развоја предузетништва у општини Пале за 2021. годину („Службене новине Града Источно Сарајево“ број 20/21), начелник општине Пале расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за додјелу подстицајних средстава за развој предузетништва у општини Пале за 2021. годину

I

Расположива средства у износу од 100.000,00 КМ ће се усмјерити за развој предузетништва у општини Пале за 2021. годину.

II

Расподјела подстицајних средстава односи се на:

 1. Набавку основних средстава, опреме, изградња и адаптација производних објеката и друга улагања у основна средства у максималном износу до 3.000,00 КМ по кориснику, односно до 50% од укупне инвестиције, која не може бити већа од 6.000 КМ. Укупан износ субвенције износи 50.000,00 КМ.
 2. Подстицање младих људи и младих брачних парова од 18 до 35 година старости (укупан износ субвенције износи 35.000,00 КМ):
 • за отпочињање новог бизниса у максималном износу до 3.000,00 КМ по кориснику, односно до 50% од укупне инвестиције, која не може бити већа од 6.000 КМ. Укупан износ субвенције износи 20.000,00 КМ.
 • за унапређење постојећег бизниса у максималном износу до 3.000,00 КМ по кориснику, односно до 50% од укупне инвестиције, која не може бити већа од 6.000 КМ. Укупан износ субвенције износи 15.000,00 КМ.
 1. Ослобађање плаћања закупа јавне површине (љетне баште) за период јун-август 2021. године. Укупан износ субвенције за ову мјеру износи 15.000,00 КМ. Корисник ове подстицајне мјере може бити пословни субјект који на дан 31.12.2020. године нема доспјелих, а неизмирених обавеза према општини, по основу накнаде за заузимање јавне површине.

III

Директни корисници средстава по основу овог дијела програма су новоотворена предузећа – друштва са ограниченом одговорношћу која оснивају млади и предузетничке радње, као и већ постојећа правна лица и самостални предузетници који се баве производном и занатско-услужном дјелатношћу у којој се ствара додатна вриједност.

Приликом аплицирања у захтјеву мора бити прецизирано у коју сврху ће средства бити кориштена, потребно је урадити и мањи опис улагања, а што ће бити један од критеријума за додјелу средстава.

IV

Потребна документација уз захтјев за додјелу средстава:

 • Копија личне карте;
 • За ДОО: рјешење о регистрацији и увјерење да активно послује;
 • За самосталне предузетнике: рјешење о регистрацији (овјерена копија);
 • Рачун или предрачун за укупно утрошена или планирана средства или други доказ о извршеној или планираној инвестицији;
 • Копија жиро рачуна;
 • Потврда да корисник припада категоријама: породице погинулих бораца, ратних војних инвалида и демобилисаних бораца Војске Републике Српске (само за лица која припадају овим категоријама).
 • Овјерена изјава да ће додијељена средства користити у складу са намјеном;
 • Увјерење о плаћеним порезима не старије од 6 мјесеци;
 • Увјерење или потврда о измиреним обавезама према општини Пале за 2020. годину по основу накнаде за заузимање јавне површине-љетне баште (потврду издаје Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове).

Подносилац захтјева може, за вријеме трајања овог јавног позива, конкурисати само са једним захтјевом.

Предузетници који су остварили право на кориштење подстицајних средстава у 2020. години, немају право на кориштење подстицајних средстава у 2021. години, осим предузетника који аплицирају за ослобађање плаћања накнаде за заузимање јавне површине-љетне баште.

V

Образац захтјева за одобравање подстицаја у предузетништву се преузимају у канцеларији Одјељења за привреду и друштвене дјелатности општине Пале, гдје се можете обратити за додатне информације у вези потребне документације и самог Програма.

Након попуњавања пријаве исту је заједно са траженом документацијом, потребно доставити лично или путем поште на адресу општине Пале, Романијска 15, 71 420 Пале са назнаком за „Јавни конкурс  за додјелу подстицајних средстава за развој предузетништва у општини Пале за 2021. годину“.

Јавни конкурс ће бити објављен у дневном листу “Глас Српске”, на огласној табли Општине Пале и на званичној интернет страници Општине: https://www.pale.rs.ba, а рок за подношење пријава на конкурс је 15 дана од дана објављивања у дневном листу, односно до коначног утрошка средстава.

VI

План утрошка средстава наведен у програму није коначан и могућа је прерасподјела средстава из једне компоненте у другу, у складу са потребама потенцијалних корисника које они буду исказали.

Документи :

– Пријава/Захтјев за додјелу подстицајних средстава за развој предузетништва у општини Пале за 2021. годину- преузмите 
– Захтјев за ослобађање плаћања закупа јавне површине – љетне баште – преузмите 
– Изјава  – преузмите

Начелник:
Бошко Југовић