ПАЛЕ- Јавни конкурс за додјелу студентских стипендија за академску 2022/2023. годину

380

На основу члана 6. Правилника о додјели стипендија за ученике и студенте („Службене новине града Источно Сарајево“, број: 1/22) и члана 69. Статута општине Пале (“Службене новине града Источно Сарајево”, број 17/17, 18/17 и 9/21), начелник општине Пале расписује:

ЈАВНИ КОНКУРС

за додјелу студентских стипендија

за академску 2022/2023. годину

I

Расписује се јавни конкурс за додјелу студентских стипендија из Буџета општине Пале за академску 2022/2023. годину редовним студентима првог циклуса студија који студирају на јавним (државним) високошколским установама у земљи и у Републици Србији, а имају стално  пребивалиште  на подручју општине Пале.

II

            Стипендије ће се додијелити према сљедећим категоријама за укупно 90 (деведест) редовних студената првог циклуса студија:

– успјешним студентима              –          20 стипендија,                             
– студентима према друштвено и социоекономском статусу –   5 стипендија,                        
– студентима дефицитарних занимања  – 9 стипендија,
– стипендије успјешним ученицима из средњих школа који су уписали прву годину – 2 стипендије,
– осталим студентима – 54 стипендије.

III

Елиминаторни услови због којих се пријаве неће узети у разматрање за додјелу стипендија Општине Пале су:

 1. уколико је студент обновио неку од претходних година студија,
 2. уколико студент користи стипендију из других јавних извора финансирања,
 3. уколико је студент апсолвент,
 4. уколико је студент завршна година студија, а старији од 26 година живота, односно студент студија који трају пет или шест година, а старији од 28 година живота,
 5. уколико је студент прва година студија, а није носилац Вукове дипломе или не  конкурише за занимања која  спадају у категорију дефицитарних,
 6. уколико је непотпуна или неблаговремена документација.

IV

Студенти који аплицирају за стипендију из тачке II овог конкурса морају испуњавати сљедеће опште услове:

– да су држављани Републике Српске и Босне и Херцеговине,

– да имају пребивалиште на подручју општине Пале најмање шест мјесеци прије конкурисања за стипендију,

– да су студенти друге или виших година студија на првом циклусу студија, осим студената из тачке II став. в и г овог конкурса.

V

Поред општих услова наведених у тачки IV овог конкурса студенти који аплицирају за стипендију морају испуњавати и сљедеће посебне услове:

           а) Стипендије успјешним студентима:

            – да су студенти јавних (државних) факултета у Републици Српској, Федерацији Босне и Херцеговине или Републике Србије  са просјеком оцјена 8,50 и више,

            –  да су студенти друге и виших година студија.

б) Стипендије студентима према друштвено и социоекономском статусу:

-Да доставе доказ надлежне установе којом се доказује да припадају  једној од сљедећих  категорија:

        1. студенти из  социјално угрожених породица,

2. студенти – дјеца погинулих бораца и дјеца РВИ од I до V категорије,

        3. студенти без једног или оба родитеља,

        4. студенти са инвалидитетом и посебним потребама,

        5. студенти који су или припадају породицама цивилних жртава рата,

        6. студенти из вишечланих породица (четверо и више дјеце).

– Да су студенти јавних (државних) факултета у Републици Српској или Федерацији Босне и Херцеговине са просјеком оцјена 7,00  и више,

–  да су студенти друге и виших година студија.

            в) Стипендије студентима дефицитарних занимања:

– Да су студенти факултета који се налазе на листи дефицитарних занимања:

            1.  Медицински факултет – медицина,

            2. Фармацеутски факултет,

             3. Електротехнички факултет – рачунарство и информатика,

             4.  Педагошки факултет – предшколско образовање,

             5. Архитектонско – грађевинско- геодетски факултет.

 – Да су студенти прве године студија.

            г) Стипендије успјешним ученицима из  средњих школа који су уписали прву годину факултета:

          – да су носиоци Вукове дипломе из средње школе.

            д)  Стипендије осталим студентима:  

            – Да су студенти јавних (државних) факултета у Републици Српској, Федерацији Босне и Херцеговине са просјеком оцјена 7,50 и више,

            – да су студенти друге и виших година студија.

VI

Критеријуми за утврђивање ранг-листе студената за додјелу стипендије су:

а) успјех у претходним студијским годинама,

б) уписана година студија,

            в) друштвени и социоекономски статус (за студенте из Тачке II став б)) овог Јавног позива),

            г) дефицитарно занимање.

VII

Уз уредно попуњен пријавни образац (образац у прилогу)  сви студенти су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова и то:

 1. увјерење о држављанству,
 2. увјерење о пребивалишту – ЦИПС пријава (не старије од 6 мјесеци),
 3. прва страница индекса,
 4. потврду о статусу редовног студента,
 5. увјерење о положеним испитима из претходних година студија са просјечном оцјеном у току студирања,
 6. потврду да студент није обнављао ниједну годину у току студија,
 7. изјаву да студент не прима стипендију из других јавних извора стипендирања, овјерену од стране надлежног општинског органа (образац у прилогу),
 8. фото-копију текућег рачуна отворен на име студента,
 9. кућну листу о заједничком домаћинству, овјерену од стране надлежног општинског органа (за студенте из категорије: студентима према друштвено и социоекономском статусу),
 10. последњу платну листу запослених чланова домаћинства/последњи чек од пензије  (за студенте из категорије: студентима према друштвено и социоекономском статусу),
 11. потврду да се незапослени чланови домаћинства налазе на евиденцији незапослених лица надлежног Завода за запошљавање (за студенте из категорије: студентима према друштвено и социоекономском статусу),
 12. рјешење Центра за социјални рад о новчаној помоћи за 2021/2022 годину (за студенте из социјално угрожених породица),
 13. рјешење надлежног органа Републике Српске о признатом статусу цивилне жртве отаџбинског рата (за студенте цивилне жртве отаџбинског рата),
 14. рјешење надлежног органа Републике Српске о признатом праву по основу члана домаћинства породице погинулог борца, са висином примања по том основу (за студенте-дјецу погинулих бораца ВРС),
 15. рјешење надлежног органа Републике Српске о признатом статусу дјетета ратног војног инвалида од I до V категорије, са висином примања по том основу (за студенте-дјецу РВИ од I до V категорије),
 16. извод из матичне књиге умрлих (за студенте без једног или оба родитеља),
 17. рјешење надлежне установе о инвалидности (за студенте са инвалидитетом),
 18. фото – копију Вукове дипломе ( за успјешне ученике из средњих школа који су уписали прву годину факултета).  

Пријавни образац (посебно за сваку категорију) и образац изјаве да студент не прима стипендију из других јавних извора стипендирања може се преузети са интернет странице Општине и у Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности општине Пале, зграда Општинске управе, први спрат, канцеларија бр. 23.

Документа којима се доказује испуњавање општих и посебних услова достављају се у оригиналу или овјереној копији (овјерене копије не смију бити старије од дана објављивања овог конкурса).

VIII

Студенти који не доставе доказе којима се утврђује  друштвени и социоекономски статус неће се бодовати по том основу.

IX

            Приспјеле пријаве ће бити бодоване према критеријумима из тачке VI овог конкурса, а у складу са Правилником о додјели  стипендија за ученике и студенте из буџета Општине Пале, на основу чега ће Комисија за додјелу студентских стипендија донијети приједлог ранг-листе и исти доставити начелнику на разматрање и даље одлучивање.

X

Јавни конкурс ће бити објављен у дневном листу “Глас Српске”, на огласној табли Општине Пале и на званичној интернет страници Општине: www.pale.rs.ba.

XI

Рок за подношење пријава на конкурс је 15 дана од дана објављивања у дневном листу из претходне тачке.

Неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

XII

Пријаве са потребном документацијом могу се доставити лично у канцеларију 23 општинске управе општине Пале или путем поште, насловљене на адресу: Општина Пале, Ул. Романијска бр. 15, 71420 Пале, са назнаком: Комисији за додјелу стипендија (обавезно навести за коју категорију се студент пријављује).

XIII

Прелиминарна ранг-листа студената којима ће бити додијељена стипендија биће објављена на огласној табли и на званичној интернет страници Општине Пале.

XIV

За сва додатна питања заинтересовани студенти могу се обратити у канцеларију број 23, у згради Општине или путем телефона: 057/226-592, локал 121.

ЈАВНИ КОНКУРС за додјелу студентских стипендија за академску 2022/2023. годину – преузмите документ

Прилог бр 1. – Пријава за успјешне студенте – преузмите документ

Прилог бр 2. – Пријава за према друштвено и социоекономском статусу – преузмите документ

Прилог бр 3. – Пријава за дефицитарне студенте – преузмите документ

Прилог бр 4. – Пријава за успјешне ученике – преузмите документ

Прилог бр 5. – Пријава за остале студенте – преузмите документ

Прилог бр 6. – Изјава да студент не прима стипендију из др. јавних извора – преузмите документ

НАЧЕЛНИК:

Бошко Југовић