ПАЛЕ- Сједница СО у четвртак, 23. новембра

1445

Сједница ће се одржати у четвртак, 23. новембра 2017. године са почетком у 11,00 часова у сали Скупштине општине Пале.
За сједницу предлажем сљедећи

ДНЕВНИ РЕД

1.Записник 7. сједнице Скупштине општине Пале
2.Приједлог Рјешења о разрјешењу в.д. начелника Одјељења за финансије
3.Приједлог Рјешења о именовању начелника Одјељења за финансије
4.Приједлог Рјешења о разрјешењу в.д. начелника Одјељења за просторно уређење и стамбено- комуналне послове
5.Приједлог Рјешења о именовању начелника Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове
6. Приједлог Рјешења о разрјешењу в.д. начелника Одјељења за привреду и друштвене дјелатности
7. Приједлог Рјешења о именовању начелника Одјељења за привреду и друштвене дјелатности
8. Приједлог Рјешења о разрјешењу в.д. начелника Одјељења за општу управу
9. Приједлог Рјешења о именовању начелника Одјељења за општу управу
10. Приједлог Одлуке о давању сагласности на измјене и допуне Годишњег програма рада за радну 2017/2018 годину Јавне установе Дјечији центар „Буба- мара“ Пале
11. Приједлог Одлуке о давању сагласности за пријем на упражњено радно мјесто у Јавној установи Дјечији центар „Буба- мара“ Пале
12. Приједлог Одлуке о стављању ван снаге Одлуке о утврђивању стандарда и критеријума за избор и именовање чланова Управног одбора Јавне здравствене установе Дом здравља „Пале“ Пале и Одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање чланова Управног одбора Јавне здравствене установе Дом здравља „Пале“ Пале
13. Приједлог Одлуке о утврђивању услова, стандарда и критеријума за избор и именовање чланова Управног одбора Јавне здравствене установе Дом здравља „Пале“
14. Приједлог Одлуке о расписивању Конкурса за избор и именовање чланова Управног одбора Јавне здравствене установе Дом здравља „Пале“ Пале
15. Извјештај о проведеној финансијској ревизији Општине Пале за период 01.01.2016- 31.12.2016. године, број: РВО44-17
16. Приједлог Плана отклањања неправилности утврђених у Извјештају о проведеној финансијској ревизији Општине Пале за период 01.01.2016- 31.12.2016. године
17. Приједлог Програма изградње и уређења простора на подручју општине Пале за 2018. годину
18. Приједлог Програма утрошка средства остварених продајом шумских дрвних сортимената на подручју општине Пале у 2018. години
19. Приједлог Програма о утрошку средстава по основу водопривредних накнада
20. Нацрт Плана буџета општине Пале за 2017. годину (Ребаланс)
21. Нацрт Плана буџета општине Пале за 2018. годину
22. Приједлог Одлуке о утврђивању пореске стопе пореза на непокретности на подручју општине Пале
23. Приједлог Одлуке о утврђивању вриједности некретнина на подручју општине Пале у 2018. години
24. Приједлог Одлуке о куповини имовине Фамос фабрика „Коран“ а.д. Пале у стечају
25. Приједлог Одлуке о пријевременом ступању на снагу Одлуке о куповини имовине Фамос фабрика „Коран“ а.д. Пале у стечају
26. Приједлог Одлуке о процјени вриједности непокретности
27. Приједлог Одлуке о усвајању урбанистичко- техничких услова за цијепање парцеле у Палама у просторном обухвату измјена и допуна Регулационог плана „Пале- Центар“
28. Приједлог Одлуке о приступању изради измјена и допуна дијела Регулационог плана „Коран“
29. Приједлог Одлуке о одборничкој легитимацији
30. Приједлог Одлуке о уступању непокретности на коришћење Акционарском друштву Олимпијски центар „Јахорина“
31. Информација о стању у области образовања на подручју општине Пале за 2017. годину
32. Информација у области спорта на подручју општине Пале за 2017. годину
33. Приједлог Рјешења о разрјешењу члана Школског одбора Средњошколског центра „Пале“ Пале
34. Приједлог Рјешења о именовању члана Школског одбора Средњошколског центра „Пале“ Пале
35. Приједлог Рјешења о разрјешењу члана Школског одбора Основне школе „Србија“ Пале
36. Приједлог Рјешења о именовању члана Школског одбора Основне школе „Србија“ Пале
37. Приједлог Одлуке о оснивању, управљању, располагању и кориштењу стамбеног фонда уз примјену принципа социјалног становања општине Пале
38. Приједлог Одлуке о одређивању локације за социјално стамбено збрињавање
39. Промет некретнина
40. Одборничка питања

Прилог: Материјал

 

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Пале

Предраг Вучићевић,с.р.