СОКОЛАЦ- Конкурс за додјелу студентских стипендија

408

Општина Соколац расписала је Конкурс за додјелу студентских стипендија за школску 2022/23.годину, редовним студентима који студирају на високошколским установама у Републици Српској, БиХ и Србији, а имају стално мјесто пребивалишта на подручју општине Соколац.

Текст конкурса погледајте у наставку:

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА СОКОЛАЦ
НАЧЕЛНИК

На основу члана 67. став 21. Статута општине Соколац („Службене новине града Источно Сарајево“, број 17/17 и 33/17), и члана 4. Правилника о додјели студентских стипендија („Службене новине града Источно Сарајево“, број 6/23), начелник општине Соколац расписује

КОНКУРС
за додјелу студентских стипендија

 I 

Расписује се Конкурс за додјелу студентских стипендија из буџета општине Соколац, за школску 2022/23.годину, редовним студентима који студирају на високошколским установама у РС, БиХ и Србији, а имају стално мјесто пребивалишта на подручју општине Соколац.

II

Општи услови за додјелу стипендија

За додјелу стипендија из тачке I овог конкурса могу конкурисати редовни студенти високошколских установа који имају пребивалиште на подручју општине Соколац и који испуњавају сљедеће опште услове:

1. да су студенти треће и виших година студија (изузимајући апсолвенте)
2. да су студенти који у току студија нису губили годину
3. да не примају стипендију из других јавних извора стипендирања

III

Критеријуми за утврђивање ранг-листе студената за додјелу стипендије су:

а) Година студија

  • трећа година 10 бодова
  • четврта година 15 бодова
  • пета година 20 бодова
  • шеста година 25 бодова

б) Просјек оцјена у току студија

Број бодова по основу просјечне оцјене студија добија се тако што се просјечна оцјена свих положених испита (рачунајући до двије децимале) помножи са коефицијентом 1 (један).

в) Социјално економски статус
-Студенти из породица са четворо и више дјеце 10 бодова.
-Мишљење Центра за социјални рад о неопходности стипендирања 15 бодова
-Студенти без оба родитеља имају право на додјелу студентске стипендије без процедуре бодовања

Просјек примања по члану домаћинства:

  • до 175,00 КМ 30 бодова
  • до 250,00 КМ 20 бодова
  • до 300,00 КМ 10 бодова

IV

У Буџету општине Соколац за 2023.годину предвиђено је 20.000 КМ за студентске стипендије, те сходно томе планирано је додјелити 20 стипендија студентима који буду имали највише бодова, a стипендија ће износити 100.00 КМ мјесечно. Стипендија ће се исплаћивати у 10 мјесечних рата.

V

Образац пријаве на конкурс, као и образац изјаве да студент не прима стипендију из других јавних извора стипендирања биће доступни у канцеларији број 6, у згради Општине.

VI

Уз уредно попуњен образац пријаве на конкурс и образац изјаве да студент не прима стипендију из других јавних извора стипендирања, подносиоци пријаве су обавезни доставити сљедеће документе у оригиналу или овјереној фотокопији:
1.Увјерење да је редован студент у школској 2022/23.години,
2.Увјерење о положеним испитима са свих година студија, са просјечном оцјеном,
3.Увјерење о заједничком домаћинству-кућна листа,
4.Увјерење о просјеку плате запослених чланова домаћинства за период јануар-март 2023.године /последњи чек од пензије
5.Потврда да се незапослени чланови домаћинства налазе на евиденцији незапослених лица, надлежног Завода за запошљавање,
6.Фотокопија текућег рачуна студента ( не мора бити овјерена),
7.Фотокопија личне карте студента ( не мора бити овјерена).

VII

Начелник општине ће закључити појединачне уговоре са студентима којима буду додијељене стипендије, којим ће се регулисати висина стипендије и међусобна права и обавезе даваоца и корисника стипендије.

VIII

Рок за подношење пријава је 21 дан од дана објављивања на огласној табли општине Соколац. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

IX

Пријаве са потребном документацијом доставити на протокол у згради општине Соколац.

X

Јавни конкурс ће бити објављен на огласној табли општине Соколац, путем локалне радио-станице „Инфо радио“, као и на порталу „Соколац-срце Романије“.

НАЧЕЛНИК
Милован Бјелица, дипл.ек.