СОКОЛАЦ- Јавни позив за идејно рјешење Градске куће, трга и спомен обиљежја ,,Патријарха Павла”

798

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА УЧЕШЋЕ У ИЗРАДИ ИДЕЈНОГ РЈЕШЕЊА ГРАДСКЕ КУЋЕ,
ТРГА И СПОМЕН ОБИЉЕЖЈА “ПАТРИЈАРХА ПАВЛА” У СОКОЦУ

Предмет Јавног позива је израда Идејног рјешења Градске куће, трга и спомен обиљежја “Патријарха Павла” у Сокоцу, а у складу са Пројектним задатком који је саставни дио овог Јавног позива.

Сврха Конкурса је да се добије квалитетно и функционално рјешење просторне цјелине према ауторској идеји која би требала ускладити и сублимирати однос Спомен обиљежја, Градске куће, партера локације и посјетилаца.

Обилазак терена уз претходну најаву могуће је извршити сваким радним даном у периоду од 9 до 13 часова. Контакт телефон: 065/008-126

Рјешење треба да створи основ за реализацију потенцијала Општине Соколац у вези са унапређењем културне понуде града и региона, а у сврху стварање просторне композиције која се својим пропирцијама уклапа у постојећи и већ дефинисан простор тог дијела града.

УСЛОВИ ЈАВНОГ ПОЗИВА

1. Право учешћа имају физичка лица која су држављани Републике Српске као и правна лица регистрована на подручју Републике Српске.

2. Приликом пријаве потребно је доставити:

  • податке о аутору (име, презиме, ЈМБГ, адреса, мјесто пребивалишта, број телефона, е-mail адреса),
  • наративни опис рјешења и 3D визуелни приказ рјешењa,
  • урбанистичко-техничко архитектонско рјешење просторне цјелине,
  • обликовање спомен обиљежја,
  • архитектонско партерно рјешење,
  • архитектонско рјешење Градске куће (пресјек по основама, изгледе фасада, два катактеристична пресјека), предвиђена спратност П+2,
  • архитектонско рјешење хортикултуре,
  • 3D пројекат комплекса (Трг, Градска кућа, спомен обиљежје),
  • видео презентација у минималном трајању од 4 мин.
  • изјава да је предложени рад дјело аутора уз својеручни потпис аутора.

Прикупљени лични подаци неће бити кориштени ни у какве сврхе осим за потребе евиденције пристиглих пријава на Јавни позив.

3. Сваки аутор може доставити највише два приједлога. Сваки приједлог се засебно доставља.

4. Приједлози рјешења не смију бити представљени у јавности све до објаве резултата Јавног позива. У супротном, кандидати и њихови радови ће бити искључени из финалног одабира.

5. Својом пријавом учесници неопозиво прихватају све услове Јавног позива.

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ РЈЕШЕЊА И ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ

1. Приједлоге доставити путем електронске поште на мејл: opstinasokolac@gmail.com под називом “Идејно рјешење Градске куће, трга и спомен обиљежја “Патријарха Павла” у Сокоцу”, најкасније до 29.06.2020.године.

2. Радови који буду достављени послије наведеног рока, као и радови који не буду достављени у форми и на начин под условима утврђеним овим Јавним позивом, неће бити оцјењивани.

3. Сви учесници ће бити обавијештени о резултатима Јавног позива.

4. Својом пријавом учесници неопозиво прихватају све услове Јавног позива.

5. Комисија ће најкасније десет дана од дана затварања Јавног позива, донијети Одлуку о избору најбољег идејног рјешења Градске куће, трга и спомен обиљежја “Патријарха Павла” у Сокоцу.

ДОКУМЕНТАЦИЈА

/општина Соколац/