ИЗВЈЕШТАЈ О ТРЕЋЕМ МЕНТОРСКОМ САСТАНКУ У ОКВИРУ ЈАВНОГ ПОЗИВА ПРОЈЕКТА РЕГИОНАЛНИ ПРОГРАМ ЛОКАЛНЕ ДЕМОКРАТИЈЕ НА ЗАПАДНОМ БАЛКАНУ 2 (ReLОaD2)

244

У оквиру Јавног позива за организације цивилног друштва/невладине организације за предају приједлога пројеката који се организује у склопу пројекта „Регионални програм локалне демократије на Западном Балкану 2“ (ReLОaD2)[1] у сарадњи са Градом Сарајево, 2.6.2023. године у трајању од 11.00 до 13.30 часова одржан је посљедњи (трећи) менторски састанак за заинтересоване представнике и представнице организација цивилног друштва (ОЦД).

Трећи термин менторског састанка је најављен на званичној интернет страници Града Источно Сарајево. Састанак је одржан у просторијама Града Источно Сарајево (Стефана Немање бр.14) и присуствовало му је, осим ментора и представника јединице локалне самоуправе, укупно 13 представника/ица из 12 ОЦД-а (шест мушкарца и седам жена).

На почетку састанка учесницима је представљен ментор и његова улога у процесу. Учесницима је поновљено да се приоритетне области које су дефинисане Јавним позивом и смјерницама за апликанте морају поштивати и њихове пројектне идеје требају потпадати под једну од приоритетних области. Учесницима је још једном наглашено коју документацију би требало да доставе у штампаној форми заједно са електронским копијама на УСБ-у:

  • овјерена копија важећег Извода (не старији од годину дана) из Регистра удружења/фондација код надлежног министарства у Босни и Херцеговини (БиХ), или надлежних министарстава у Федерацији Босне и Херцеговине (ФБиХ), односно овјерена копија важећег Извода из судског регистра добијена од надлежног министарства/суда у Републици Српској (РС) – за носиоца пројекта (апликанта) и евентуалне партнере,
  • копија завршног годишњег финансијског извјештаја за 2022. годину (документ биланс стања и биланс успјеха).

У случају да организације планирају партнерство са неким другим организацијама, потребно је да ове документе доставе и за партнерске организације.

С обзиром на то да је остало мало времена до крајњег рока за подношење апликационог пакета, овај менторски састанак је углавном био посвећен провјери обавезних апликационих докумената (пројектни приједлог, логички оквир, буџет, план активности) те давању завршних сугестија. Интересантно је споменути да су на овај посљедњи састанак дошле и организације које до сада нису присуствовале било тренингу било менторским сесијама, али су имале пројектну идеју и нацрте за апликационе форме.

Сугестије које су дате организацијама на овом састанку су углавном биле техничке природе, односно учесницима је још једном скренута пажња да се активности морају детаљно објаснити, на потребу повезивања специфичног циља, очекиваних резултата са припадајућим индикаторима. Такође је наглашена потреба јасног дефинисања циљне групе и потребе да се она опише, као и начини како се она дефинисала и одредила.

У вези са попуњавањем матрице логичког оквира, учесницима је наглашено да обрате пажњу на поље предуслови и да реално, на основу анализе, наведу ризике и претпоставке за поједине нивое у матрици логичког оквира.

Занимљиво је да није било питања везаних за буџет што имплицира да су критеријуми везани за финансијска средства, те саму израду буџета, били разумљиви учесницима.

У сврху транспарентности, сви записници, укључујући и овај, са одржаних састанака са ментором биће објављени на градској страници. На овај начин ће бити омогућено да информације буду доступне за ОЦД чији представници нису били у могућности да присуствују састанцима са ментором.

Рок за предају апликација је 7.6.2023. године, до 15:00 часова.


[1]Регионални програм локалне демократије на Западном Балкану2 (ReLОaD2) финансира Еуропска унија (ЕU), а проводи Развојни програм Уједињених нација (UNDP).