БУЏЕТ ГРАДА ИСТОЧНО САРАЈЕВО ЗА 2021. ГОДИНУ

1599

БУЏЕТ ГРАДА ИСТОЧНО САРАЈЕВО ЗА 2021. ГОДИНУ можете погледати у наставку:

БУЏЕТ (ОПШТИ ДИО)

БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

ФИНАНСИРАЊЕ

РАСХОДИ ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ