БУЏЕТ ГРАДА ИСТОЧНО САРАЈЕВО ЗА 2023. ГОДИНУ

466

БУЏЕТ ГРАДА ИСТОЧНО САРАЈЕВО ЗА 2023. ГОДИНУ можете погледати у наставку:

БУЏЕТ-ОПШТИ ДИО

БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

ФИНАНСИРАЊЕ

РАСХОДИ ПО ПЈТ