ИСТОЧНА ИЛИЏА- Јавни конкурс за именовање чланова Одбора за жалбе

1275

На  основу  члана 39. став (2) тачка 21)   Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број: 97/16), члана 155. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16) члана 8. Закона о министарским, владиним идругим именовањима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 41/03) члана  38. Статута Општине Источна Илиџа («Службене новине града Источно Сарајево», број 13/05, 32/07, 13/08 и 5/12), и  Одлуке  о расписивању јавног конкурса за избор чланова Одбора за жалбе општинске управе, број: 02-023-557/16 од 28.11.2016. године,  Скупштина општине Источна Илиџа, објављује

ЈАВНИ КОНКУРС

                  за именовање чланова Одбора за жалбе општине Источна Илиџа

I Објављује се Јавни конкурс за избор и именовање предсједника и два члана Одбора за жалбе општина Источна Илиџа.:

II – ОПИС ПОСЛОВА

Одбор за жалбе одлучује о жалбама општинских службеника и намјешеника, запослених у општинској управи Источна Илиџа, у другом степену на рјешења којима се одлучује о њиховим правима и дужностима, као и и жалбама кандидата који су учествовали на јавном конкурсу за запослене у општинској управи.

Одбор доноси Пословник о раду и подноси извјештај Скупштини општине најмање једном годишње.

Одбор одлучује већином гласова укупног броја чланова, Одбор је самосталан у свом раду.

III- МАНДАТ

Мандат чланова Одбора за жалбе је четири године, с могућношћу  поновног избора.

IV- СТАТУС

Предсједник и чланови Одбора за жалбе немају статус службеника и намјештеника  у општинској управи.

Предсједник и чланови Одбора имају право на накнаду за рад чија се висина утврђује одлуком Скупштине општине Источна Илиџа.

V – ОПШТИ УСЛОВИ

Општи услови за кандидате су:

 1. да су држављани Републике Српске или БиХ,
 2. да су старији од 18 (осамнаест) година,
 3. да има општу здравствену способности,
 4. да нису осуђивани за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање 6 (шест) мјесеци или за кривично дјело које их чини неподобним за обављају дужности за коју се кандидују,
 5. да се против њих не води кривични поступак,
 6. да нису отпуштани из државне службе на било којем нивоу власти у БиХ, по основу изрицања дисциплинске мјере у периоду од 3 (три) године прије дана објављивања овог конкурса,
 7. да се на кандидата не односе одредбе члана 9. тачка 1. Устава Босне и Херцеговине.

VI- ПОСЕБНИ УСЛОВИ

1.да има завршен четворогодишњи студиј са звањем дипломирани правник или први циклус студија дипломирани правник са најмање 240 ЕЦТС бодова,

2. да има најмање пет година радног искуства у траженом степену образовања,

3. да има положен стручни испит за рад у органима управе или положен правосудни испит,

4. доказани резултати рада на ранијим пословима и посједовање организационих способности.

VII- СУКОБ ИНТЕРЕСА       

Кандидати не могу обављати дужности и активности или бити на положају који доводи до сукоба интереса, како је то одређено Законом о спречавању сукоба интереса у органима власти Републике Српске (”Службени гласник Републике Српске”, број: 73/08.) и Законом о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске (”Службени гласник Републике Српске”, број: 41/03.).

Кандидати не могу бити лица која су на функцији у политичкој странци.

VIII- ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ

Кандидати достављају пријаву у којој ће назначити за коју од позција се пријављују ( предсједник или члан Одбора или за обје позиције)

Уз пријаву на јавни конкурс, кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова:

 1. извод из матичне књиге рођених
 2. увјерење о држављанству (не старије од шест мјесеци)
 3. увјерење да није осуђиван за кривино дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова) у општинској управи ( не старији од три мјесеца),
 4. увјерење да се не води кривични потупак ( не старији од три мјесеца),
 5. својеручно потписану и овјерену изјаву да није отпуштан из органа управе као резултат дисциплинске мјере  на било ком нивоу  власти БиХ у периоду од три године прије објављивања конкурса.
 6. својеручну потписану и овјерену изјаву да се на њега не односе одребде IX став 1 устава БиХ.
 7. диплому о завршеном четворогодишњем стидију са звањем дипломирани правник или завршеним првим циклусом студија – дипломирани правник са најмање 240 ЕЦТС бодова
 8. доказ о радном искуству, односно досадашњем радном ангажовању
 9. биографију о кретању у служби,
 10. за доказе из општих услова тачка 6. и 7. и кандидати достављају писмене изјаве овјерене од надлежног општинског органа.
 11. доказ о општој здравственој способности, доставиће смо изабрани кандидати прије коначног именовања.

Сви кандидати који испуњавају услове овог конкурса биће позвани на интервју , о чему ће бити благовремено обавјештени.

IХ – РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА         

Рок за подношење пријава је 15 (петнаест) дана од дана објављивања конкурса у средствима јавног информисања.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

Пријаве на конкурс, могу се доставити лично или путем поште на адресу:

Скупштина општине Источна Илиџа, улица Војводе Радомира Путника бр. 2., 71123 Источна Илиџа, са назнаком Комисија за спровођење поступка за избор Одбора за жалбе.

X – ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Јавни конкурс ће се објавити у дневном листу „Блиц“ Републике Српске и у „Службеном гласнику Републике Српске.  Ако конкурс не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана посљедњег објављивања.

Број:02-012-115/18

Источна Илиџа, 31.01.2018. године                        

 

                                                                                      ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ

                                              ОПШТИНЕ ИСТОЧНА ИЛИЏА

Раде Ћосовић, дипл.инж.маш.