ИНФОРМАЦИЈА О ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ БЕЗ ОБЈАВЕ ОБАВЈЕШТЕЊА О НАБАВЦИ

842

Број: 02-014-361.2/19

Датум: 06.12.2019. године

ИНФОРМАЦИЈА О ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ БЕЗ ОБЈАВЕ ОБАВЈЕШТЕЊА О НАБАВЦИ

У складу са чланом 28. став (4) Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број 39/14), Град Источно Сарајево објављује информацију, да у складу са чланом 24. став (1) тачка (a), Закона о јавним набавкама, проводи преговарачки поступак без објаве обавјештења за набавку додатних (непредвиђених) радова који нису били укључени у првобитно разматрани пројекат, тј. првобитно закључени уговор, а који су усљед непредвиђених околности постали неопходни за извршење описаних радова из основног уговора, са добављачем из уговора за извођење радова на санацији и реконструкцији објекта ЈУ „Културно-спортски центар“ Пале, бр. 02-014-237.7/19 од 13.08.2019. године. Набавка се врши на основу мишљења надзорног органа над извођењем радова на санацији и реконструкцији објекта ЈУ „Културно-спортски центар“ Пале, бр. 02-014-237.10/19 од 26.11.2019. године, у коме се тражи набавка извођења додатних (непредвиђених) радова. Наиме, како су испуњени сви прописани законски услови за провођење предметне набавке путем преговарачког поступка без објаве обавјештења о набавци радова, Град Источно Сарајево је констатовао сљедеће:

  • да је извођење додатних радова неопходно и да се исти не могу технички одвојити од основног уговора и
  • да вриједност додатних радова који нису били укључени у првобитни уговор не прелази 20% од вриједности основног уговора.

 

У складу са наведеним, покренут је поступак преговора са добављачем из основног уговора бр. 02-014-237.7/19 од 13.08.2019. године, према условима из тендерске документације.

 

 

                                                                                                                                   ГРАДОНАЧЕЛНИК

                                                                                                       Ненад Вуковић, с.п.