ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЗА ДОДЈЕЛУ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА МЕДИЈИМА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

1361

На основу члана 82.став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РепубликеСрпске“, број97/16), члана75. Статута града Источно Сарајево, (“Службене новине града Источно Сарајево“,број 20/17)и члана 8. Правилника o начину, критеријумима и поступку расподјеле средстава медијима из буџетаГрада Источно Сарајево бр.02-022-1/19 од 25.02.2019.године, градоначелник Источног Сарајева расписује:

 

    ЈАВНИ ПОЗИВ

за достављање пројеката за додјелу новчаних средстава

медијима у Републици Српској

 

I

Расписује се Јавни позив за достављање пројеката за додјелу новчаних средстава медијима у Републици Српској, у износу од 55.000,00 КМ.

II

Средства из члана I овог позива биће распоређена на сљедећи начин:

 1. Телевизијски емитери                 36. 000,00 КМ
 2.  Радијски емитери                        7. 000,00 КМ
 3. Интернетски портали                  12.000,00 КМ

 

III

ПРАВО УЧЕШЋА:

Право на учешће у расподјели средстава медијима имају субјекти који испуњавају опште и посебне услове Јавног конкурса и који доставе потребну документацију.

ОПШТИ УСЛОВИ:

 1. да субјекат нема неизмирених обавеза у вези с плаћањем пореза у складу са Законом, доприноса за социјално осигурање у складу са Законом, да није под стечајем или пред ликвидацијом и да није предмет поступка за проглашење стечаја;
 2. да је субјекат регистровани за вршење дјелатности код суда, односно другог надлежног органа, у складу са материјалним прописима који регулишу предметну дјелатност у Републици Српској и обављају дјелатност на подручју града Источно Сарајево;
 3. да субјекти имају дозволу Регулаторне агенције за комуникације, за субјекте који се баве емитовањем телевизијског и радијскогпрограма;
 4. да субјекатемитује програмна дијелу територије или на цијелој територији Републике Српске;
 5. да субјекат производи дијелом или у потпуности властити програм, у складу са својим техничким и кадровским могућностима;

 

 

 

ПОСЕБНИ УСЛОВИ:

За субјекте под бројем 1 и 2:

 1. пројекатурађену складу са сљедећим критеријима:

 

– да доприноси јачању критичке свијести, при чему се даје предност пројектима са већим бројем информативних емисија (ауторских и преузетих), едукативних емисија и хроника у којима ће бити заступљен град Источно Сарајево или институције са подручја града Источно Сарајево;

– да доприноси промоцији града Источно Сарајево у области културе, спорта, образовања и осталим друштвено-економским областима;

– да доприноси повећању информисаности грађана o активностима које се проводе на подручју града Источно Сарајево;

-да има предајнике на територији РС;

-да емитовање телевизијског и радијског програма врши путем других електронских комуникацијских мрежа;

– де емитовање телевизијског програма вршипутем земаљске радиодифузије;

– да је субјекат међу прва три по гледаности у претходној години,  утврђеној од стране овлаштене независне агенције за истраживање гледаности на територији РС.

 

За субјекте под бројем 3:

 

 1. пројекатурађену складу са сљедећим критеријима:

– да доприноси промоцији града Источно Сарајево у области културе, спорта, образовања иосталим друштвено-економским областима;

– да доприноси повећању информисаности грађанао активностима које се проводе на подручјуГрада Источно Сарајево;

– доказ о посјећености портала преузет од Google Analytics сервиса.

 

 

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

За субјекте под бројем 1и 2:

приједлог пројекта,

докази о испуњености општих услова,

– докази о испуњености посебних услова:

 • листа предајника на територији РС, издата од РАК-а,
 • дозвола за емитовање телевизијског програма путем других електронских комуникацијских мрежа,
 • дозвола за емитовање телевизијског програма путем земаљске радиодифузије,
 • доказ – извјештај о гледаности од стране овлаштене независне агенције за истраживање гледаности на територији РС.

 

 

 

 

 

За субјекте под бројем 3:

 

приједлог пројекта,

докази о испуњености општих услова тачке 1. и 2, каои посебних услова.

 

IV

Пријаванајавниконкурсподносисенапрописаномобрасцукојисеможепреузети у Одјељењузапривреду и друштвенедјелатностиГрада у зградиАдминистративногцентраГрадаИсточноСарајево, улицаСтефанаНемање бр.14, канцеларијазаПротокол/

илинаwebстранициГрадаwww.gradistocnosarajevo.net

Пријавекојенебудудостављененапрописаномобрасцунећесеразматрати.

 

V

Рок за достављање пријава на Јавни позив је 15 дана од дана објављивања у дневним новинама „Еуро блиц“  и на web страници Града Источно Сарајево- www.gradistocnosarajevo.net.

Пројекат са пријавом и пратећом документацијом (као доказ испуњености услова из овог Јавног позива) медији могу доставити на адресу:

Град Источно Сарајево

Стефана Немање 14.

71 123 Источно Сарајево

Са назнаком: “Пројекат за додјелу средстава медијима у Републици Српској“

 

 

 

 

 

Број: 02-014-81/19                                                                 ГРАДОНАЧЕЛНИК

Датум: 26.02.2019.год                                                                                                ______________________________

                                                                                      Ненад  Вуковић

 

 

 

ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ, КРИТЕРИЈУМИМА И ПОСТУПКУ РАСПОДЈЕЛЕ СРЕДСТАВА МЕДИЈИМА можете погледати ОВДЈЕ.

 

 

ПРИЈАВНИ ОБРАЗАЦ ЗА РАСПОДЈЕЛУ СРЕДСТАВА МЕДИЈИМА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ИСТОЧНО САРАЈЕВО  ЗА 2019. ГОДИНУ можете преузети ОВДЈЕ.