ЈАВНИ КОНКУРС за расподјелу средстава за планиране активности из области спорта спортским клубовима за 2022. годину

693

На основу члана 82. става 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и 36/19), члана 118. став 6. Закона о спорту Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 79/20), и члана 75. Статута Града Источно Сарајево („Службене новине Града Источно Сарајево“, број 20/17) и члана 3. Правилника о категоризацији спортова, спортиста и спортских стручњака у спорту Републике Српске, број 02-022-6/22 од 31.03.2022. године,   („Службене новине Града Источно Сарајево“, број 7/22 од 12.05.2022. године,  Градоначелник Града Источно Сарајево расписује:

ЈАВНИ КОНКУРС

за расподјелу средстава за планиране активности из области спорта и спортских клубова са подручја

града Источно Сарајево за 2022. годину

I

Предмет Јавног конкурса је расподјела дијела планираних средстава у износу од 250.000,00 KM из буџета Града Источно Сарајево за 2022. годину намијењених за финансирање или суфинансирање спортских удружења са подручја Града Источно Сарајево.

II

Право учешћа на Јавном конкурсу за расподјелу средстава имају сва спортска удружења регистрована у Босну и Херцеговини, са сједиштем у Граду Источно Сарајево.

Наведеним средствима буџета Града намијењеним спортским удружењима могу се финансирати само она Спортска удружења чији резултати се реализују на подручју града Источно Сарајево, а прилагођени су Правилнику о категоризацији спортова, спортиста и спортских стручњака, стручњака у спорту и начину расподјеле средстава за спорт из Буџета Града Источно Сарајево.

III

Пријава на јавни конкурс подноси се достављањем Критеријума и мјерила за појединачне спортове, члан 10. и Критеријума и мјерила категоризације за екипне спортове, члана 11. Правилника о кетегоризацији спортова и спортиста и начину расподјеле средстава за спорт из Буџета Града Источно Сарајево („Службене новине Града Источно Сарајево“, број 20/17, 5/20 и 23/20, од 12.05.2022.г.).

IV

Спорт лица са инвалидитетом се посебно третира. Могу да конкуришу за средства по потреби у  зависности од врсте такмичења и резултата, а за ове намјене се издваја 2% од средстава намијењених за обављање редовних активности спортских клубова.

V

Под пријавом се сматрају:

  1. Остварени резултати екипе или појединца из текуће године, уз доказ о признавању права резултата и ранга такмичења.
  2. Рјешење о регистрацији спортског клуба.

VI

Право на средства која су намјењена спортским клубовима и појединцима се може остварити путем пријаве на Јавни позив, а у складу са критеријима прописаним Правилником, у пријемну канцеларију Града Источно Сарајево.

VII

Јавни конкурс за расподјелу средстава отворен је 15 /петнаест/ дана од дана објављивања. Пријава за Јавни конкурс подноси се у затвореној и запечаћеној коверти на адресу: Град Источно Сарајево – Одјељење за привреду и друштвене дјелатности, са назнаком „за расподјелу средстава буџета Града Источно Сарајево за 2022. годину за спорт“, Стефана Немање 14, 71 123, Источно Ново Сарајево, а предаје се у пријемној канцеларији Града -Протокол, лично или поштом.

VIII

Одлука о расподјели одобрених средстава буџета Града Источно Сарајево за 2022. годину за област спорта биће објављена на web страници Града Источно Сарајево у року од 5 /пет/ дана од доношења Одлуке.

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Љубиша Ћосић

Број: 02-014-529/22. 

Датум: 10.06. 2022. год.